Kategori: OSMANLICA

Avatar photoKonuk Yazar20 Haziran 2021
AE9B37F4-0F25-4C48-AEA3-78D12C21BF9F.jpeg

2min0
Celâdet-i kahramanâneleriyle bu defaki muharebe esnasında yalnız Osmanlıları değil, bütün alemi kendilerine mecbûr-ı şükrân etmiş olan dilâverlerin savlet-i şîrâneleri, meziyyât-ı kahramanânenleri hakkında şimdiye kadar Osmanlı erbâb-ı kalemi tarafından birçok şeyler yazıldı ve yazılan şeylere rağbet dahî gösterildi.   Ancak meydân-ı vagâda şanlı bir surette câm-ı şehâdeti nûş etmiş olan Abdülezel Paşa merhûm hakkında henüz derli […]

Avatar photoKonuk Yazar5 Nisan 2021
666D04EB-C84B-49DF-8BE2-7FCC83F75946.jpeg

12min0
Japonya Meclis-i Mebûsânı’ndan bahsedilince ihtimâl ki bütün vatandaşlarım muhteşem ve müzeyyen bir binada yahut sarayda bulunacaklarını zannederler. Ben de ibtidâ-yı emirde böyle bir fikre zâhib olmuş ve müşâhedâtımı ol sûretle kayda hazırlamış idim. Fakat binaya takarrubla refîkim Japon’un gösterdiği tarafa baktığımda birdenbire mütehayyir oldum. Hatta refîkime ihtimal ki aldanıyorsunuz demek derecelerine vardım. Evet, bütün zan […]

Avatar photoKonuk Yazar11 Mart 2021
img_0078.jpg

11min0
Padişah olduğu gibi hil‘at-i saltanatı muhakkar görerek, zî-ulemâyı ihtiyâr ederek maarife olan rağbetini ilan eyledi. İdarenin en büyük kuvveti saltanatın halka ilkâ ettiği dehşet ve hurmetten ibaret olan öyle bir zamanda, edeb-i insaniyeti de’b-i hükümete tercih ile hocası olan Molla Gürânî’nin elini öperdi. Ve zamanesinin a‘lem ve belki -pâdişâhın kendi tabirince- İmam-ı A‘zamı olan Molla […]

Avatar photoKonuk Yazar23 Şubat 2021
372D1DDB-C458-45A7-A146-6AC3BB8DDC2F.jpeg

6min0
  Zîrâ ‘âile mektebin küçüği, mekteb de mensûb oldığı hey’et-i ictimâ‘iyyenin bir nümûne-i asğarıdır. Hey’et-i ictimâiyye ne ise ‘âile de odur. Bunlar biri ibtidâ, diğeri intihâ olmak üzere iki tarafı irâe ider. Ne mes‘ûdiyet! Bâ‘is-i şevk-i ‘âile olan Kerîme büyümüş, harekâtı, etvârı, evzâ‘ı, tatlı dili, feryâdı, figânı, teessürü, infi‘âli ile koca hâneyi işgâl itmeğe başlamış. […]

Avatar photoOSMANLICA1 Mayıs 2018
img6.jpg

2min2
Hû Berlin Sefâret-i Seniyyesi Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Cenâb-ı Mülûkâne Baş Kitâbet Celîlesine ʿAtûfetlü efendim hazretleri Sinematoğraf âleti vâsıtasıyla sâha-i temâşâya vazʿ edilmekte olan resimlerin yenilerinden ve ez-cümle Çin ahvâl ve muhâberâtı menâzır-ı muhtelifesini musavver fotoğrafilerden pey-der-pey bi’l-mübâyaʿa? takdîm olunması irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî muktezâ-yı ʿâlîsinden olduğunu meblağ-ı tahrîrât-ı ʿaliyye-i kerîmâneleri zîver-i fark-ı tekrîm olarak Çin ahvâl […]

Avatar photoOSMANLICA7 Şubat 2018
sehbenderzade-filibeli-ahmed-hilmi-8912846_o.png

6min0
Enzār-ı millete İstikbāl-i vatanın şuʿle-i ümīdi gençlikdir Nāsiye-i şebābete leke süren sefillere laʿnet Kimse şübhe etmiyor ki vatan ve milletimizin mukadderāt-ı istikbāli ʿavāmil-i hādimesinin gayret ve mukadderetiyle mütenāsib olacakdır. Selāmet-i milliyye nesl-i ātīizin bize ezher-i cihet fāʾik olmasıyla teʾmīn edilebilecektir. Vatan ve milletini seven vazīfe-i mukaddesesini takdīr edebilen her ferd, gençliğe yardıma gençliğe hürmete meʾmūr […]

Avatar photoOSMANLICA5 Şubat 2018
sehbenderzade-filibeli-ahmed-hilmi-8912846_o.png

5min0
Yalnız Bir Emel: Vatanı Müdāfaʿa Dünkü makālemizde vatanın bugünkü hāli yalnız bir emel etrāfında toplanmamızı īcāb etdiğini yazmışdık. İhtimāl ki bu enīn-i kalbīyi bir idāre-i maslahat riyākārāne bir siyāset görenler olur lākin zararı yok. Biz vatan ve millet hātırı için istitāʿatımız derecesinde her şeye tahammülü meslek edinmiş olduğumuzdan bugün yine ʿaynı mevzūʿa ricʿat ediyor ve […]

Avatar photoOSMANLICA28 Ocak 2018

6min0
Şünūn-ı mühimme Leyle-i Kadr Ālāy-ı Vālāsı Bu gece leyle-i kadir olmak hasebiyle zāt-ı şāhāne bugün sekvedli yatıyla Topkapı saray-ı hümāyūnuna gelecek ve mezkūr-ı sarāyda etdikden sonra Ayasofya cāmiʿ-i şerīfine ʿazīmetle yatsı namāzını baʿde’l-edā ʿaynı tarīkiyle saray-ı hümāyūnuna ʿavdet buyuracaklardır. Sekvedli yatının ʿazīmet ve ʿavdeti esnāsında dımışk, feşān-ı rehber-i seyf-i semek istimbotları vazīfe-i inzibātı īfā edeceklerdir. […]

Avatar photoOSMANLICA26 Ocak 2018
beyin-yapısı.jpg

8min0
Dimāğ Hakkında Felsefe Tārīhçesini yazmak uzun düşer; farazā vaktiyle benlik his ve fikrini ʿavāmın dediği üzere kalbe vaziʿ ederlerdi; dimāğını gayr muntazam bir kitle hālde telakkī idüler. Ve vazīfe isnād edemezlerdi. Vaktā ki dimāğın o gayr muntazam kitlesi içinde gāyet mütenāzır şekiller bulunmağa başlandı. Vaktā ki ellerden kollardan bacaklardan, miʿdeden bağırsakdan başlayan aʿsābın bir ucu […]

Avatar photoOSMANLICA19 Ocak 2018
sehbenderzade-filibeli-ahmed-hilmi-8912846_o.png

5min0
Mütâlaʿât Hikmet Programlarında Tedrîsât-ı Dîniyye Hikmet programlarımıza idhâl olunan tedrîsât-ı dîniyyeyi vehle muʿallimlerin seneviyesiyle tarz-ı tedrîslerini nazara alan bir adam kendi kendine şöyle bir suʾâlsormak mecbûriyeti hissediyor: ʿAcabâ dîn nedir? Ve bu programları yapanlar dînden ne anlıyorlar? Kafkasya maʿârif idâresi müfettişlerinden bir Rus bir târîhde talebesinin mektebât-ı ʿilmiyyesini tedkîk etmek üzere tercümânını istishâben bir müslümân […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul