Leyle-i Kadr Ālāy-ı Vālāsı – Heyet-i Hikmet, *Şehbender-zāde Filibeli Ahmed Hilmi*

0

Şünūn-ı mühimme

Leyle-i Kadr Ālāy-ı Vālāsı

Bu gece leyle-i kadir olmak hasebiyle zāt-ı şāhāne bugün sekvedli yatıyla Topkapı saray-ı hümāyūnuna gelecek ve mezkūr-ı sarāyda etdikden sonra Ayasofya cāmiʿ-i şerīfine ʿazīmetle yatsı namāzını baʿde’l-edā ʿaynı tarīkiyle saray-ı hümāyūnuna ʿavdet buyuracaklardır.

Sekvedli yatının ʿazīmet ve ʿavdeti esnāsında dımışk, feşān-ı rehber-i seyf-i semek istimbotları vazīfe-i inzibātı īfā edeceklerdir.

Boyana nehri – Karadağla Müzakerāt

İşkodrada tathīri elzem olan (Boyana) nehri hakkındaki müzākerātın ( Reji Jeteral ) kumpanyasıyla devām etmekde olduğu ve henūz bir netīce-i katʿiyyeye ikzān edemediği aldığımız maʿlūmāt-ı mevsūkadan anlaşılmışdır.

İşkodra gölünde ʿosmānlı sancağını hāmil istinbotların seyr ü sefīri hakkında dahi tedābīr-i ceddiyyenin icrāsını ümīd eyleriz.

Bu meselede ʿOsmānlı kābinesi Karadağ hükūmetinin şāyān-ı kabūl görülecek ihtārātını hüsn-i telakkī ederse bi’t-tabiʿ tarafeynin menāfiʿ-i iktisādiyyesini teʾmīn etmiş olacağı şüphesizdir. Çünkü o sāyede İşkodra vilāyetinin hem terakkī ticāreti hem esbāb-ı maʿmūriyyeti muhāfaza edimiş olur.

Yunanistan iʾtilāf-ı müsellete dāhil olacakmış

Yunanistanın kuvā-yı beriyye ve bahriyyesini bi’t-tanzīm iʾtilāf-ı müsellete dāhil olacağı ve Girid meselesi hakkındaki mukarrerā-ı ahīre-i düvelliyenin hükūmet-i yunaniyyenin bu fikriyle hāʾiz-i münāsebet olduğu amirliptos gazetesine Atinadan vārid olan bir telgrāfnāmede eşʿār ediliyor.

Meclis-i vükelā müzākerātı

1 – ʿOsmānlı nümūne-i terakkī zirāʿat-ı anonim şirketi nāmıyla bir şirket teşkīline ruhsat-ı itāsı.

2 – Vāridāt-ı belediyyenin tezyīdi için münāsebet bir belediye vergisi ihdāsı zannında bir lāyiha-ı kānūniyyenin tanzīmi

3 – Jandarmanın kadrosu dāhilinde ikmāline ʿāʾid muʿāmelenin īfāsı hakkında müzākerāt-ı cereyān ve mukarrerāt-ı ittihāz edilmişdir.

Meclis-i vükelāda bulunamayanlar

Dünkü meclis-i vükelāda şeyhü’l-islām efendi ile maʿārif nāzırı beğ hāzır bulunmamışlardır şeyhü’l-islām efendinin miʿdelerinden rāhatsız bulundukları mesmūʿumuz olmuşdur.

Trablusgarb havādisleri

Roma 16 eylül – Jurnal Ditalinin beyānātına göre hükūmet baʿzı İtalya gazetelerinin neşriyātına karşı īzāhāt vermeyecekdir. Çünkü hükūmet trablusda ancak hukūk-ı iktisādiyyesini teʾmīn vesāʾilinden başka bir mesele ile iştigāl etmiyor. Hükūmetin Trablusda işgāl-i arāzī fikrinde olmadığı katiʿyen maʿlūmdur.

Teribona gazetesi Türkiye matbūʿātının telāşlı ve heyecān-āver neşriyātına karşı iltizām-ı sükūneti tavsiye ile meselenin pek samīmi ve iyi bir sūretde halledileceğine kanāʿatini bildiriyor.

Trablus sevkiyāt ve istihkāmātı

Trabus garba birçok ʿaskerin ve mühimmāt-ı harbiyyenin irsāl edileceği gazetelerde yazılmışdı. Amirüliptos gazetesinin istihsāl etdiği maʿlūmāt-ı husūsiyyeye göre bu türlü neşriyāt hep bī-esāsdır. Doğru olan Trablusgarb ve istihkāmātının takviyesidir ki bu İtalya gazetelerinin gürültülerinden mukaddem hükūmet-i ʿosmāniyyece karār-gīr olmuş bir mesele imiş.

Kāriʾīn-i muhteremeyye

Makālemize tecāvüz eden adamın hüviyeti ʿanʿanesiyle anlaşıldı. Kendisine mukābeleyi lüzūmsuz addederiz.

 

Cerīdemiz hakkında tevālī eden teşvīkāt ve takdīrātın minnet-dārıyız. Yaşasın millet!

Heyʾet-i Hikmet

 

PDF’si:

10.1.-günlük hikmet – 6 eylül 1327 – 21 eylül efrenci sene 1911-min

LATİN ALFABESİNE AKTARAN:

MUSTAFA ÇAĞLAR & EROL TURUNÇ

Not:Bu metnin seçiminde ve latin alfabesine aktarılmasında emeği geçen değerli hocamız Yard.Doç.Dr. Ahmet KOÇAK’a teşekkür ederiz.

KAYNAKÇA:

10.1.-günlük hikmet – 6 eylül 1327 – 21 eylül efrenci sene 1911

Leave A Reply