Leyle-i Kadr Ālāy-ı Vālāsı – Heyet-i Hikmet, *Şehbender-zāde Filibeli Ahmed Hilmi* | İlim ve Medeniyet

Şünūn-ı mühimme

Leyle-i Kadr Ālāy-ı Vālāsı

Bu gece leyle-i kadir olmak hasebiyle zāt-ı şāhāne bugün sekvedli yatıyla Topkapı saray-ı hümāyūnuna gelecek ve mezkūr-ı sarāyda etdikden sonra Ayasofya cāmiʿ-i şerīfine ʿazīmetle yatsı namāzını baʿde’l-edā ʿaynı tarīkiyle saray-ı hümāyūnuna ʿavdet buyuracaklardır.

Sekvedli yatının ʿazīmet ve ʿavdeti esnāsında dımışk, feşān-ı rehber-i seyf-i semek istimbotları vazīfe-i inzibātı īfā edeceklerdir.

Boyana nehri – Karadağla Müzakerāt

İşkodrada tathīri elzem olan (Boyana) nehri hakkındaki müzākerātın ( Reji Jeteral ) kumpanyasıyla devām etmekde olduğu ve henūz bir netīce-i katʿiyyeye ikzān edemediği aldığımız maʿlūmāt-ı mevsūkadan anlaşılmışdır.

İşkodra gölünde ʿosmānlı sancağını hāmil istinbotların seyr ü sefīri hakkında dahi tedābīr-i ceddiyyenin icrāsını ümīd eyleriz.

Bu meselede ʿOsmānlı kābinesi Karadağ hükūmetinin şāyān-ı kabūl görülecek ihtārātını hüsn-i telakkī ederse bi’t-tabiʿ tarafeynin menāfiʿ-i iktisādiyyesini teʾmīn etmiş olacağı şüphesizdir. Çünkü o sāyede İşkodra vilāyetinin hem terakkī ticāreti hem esbāb-ı maʿmūriyyeti muhāfaza edimiş olur.

Yunanistan iʾtilāf-ı müsellete dāhil olacakmış

Yunanistanın kuvā-yı beriyye ve bahriyyesini bi’t-tanzīm iʾtilāf-ı müsellete dāhil olacağı ve Girid meselesi hakkındaki mukarrerā-ı ahīre-i düvelliyenin hükūmet-i yunaniyyenin bu fikriyle hāʾiz-i münāsebet olduğu amirliptos gazetesine Atinadan vārid olan bir telgrāfnāmede eşʿār ediliyor.

Meclis-i vükelā müzākerātı

1 – ʿOsmānlı nümūne-i terakkī zirāʿat-ı anonim şirketi nāmıyla bir şirket teşkīline ruhsat-ı itāsı.

2 – Vāridāt-ı belediyyenin tezyīdi için münāsebet bir belediye vergisi ihdāsı zannında bir lāyiha-ı kānūniyyenin tanzīmi

3 – Jandarmanın kadrosu dāhilinde ikmāline ʿāʾid muʿāmelenin īfāsı hakkında müzākerāt-ı cereyān ve mukarrerāt-ı ittihāz edilmişdir.

Meclis-i vükelāda bulunamayanlar

Dünkü meclis-i vükelāda şeyhü’l-islām efendi ile maʿārif nāzırı beğ hāzır bulunmamışlardır şeyhü’l-islām efendinin miʿdelerinden rāhatsız bulundukları mesmūʿumuz olmuşdur.

Trablusgarb havādisleri

Roma 16 eylül – Jurnal Ditalinin beyānātına göre hükūmet baʿzı İtalya gazetelerinin neşriyātına karşı īzāhāt vermeyecekdir. Çünkü hükūmet trablusda ancak hukūk-ı iktisādiyyesini teʾmīn vesāʾilinden başka bir mesele ile iştigāl etmiyor. Hükūmetin Trablusda işgāl-i arāzī fikrinde olmadığı katiʿyen maʿlūmdur.

Teribona gazetesi Türkiye matbūʿātının telāşlı ve heyecān-āver neşriyātına karşı iltizām-ı sükūneti tavsiye ile meselenin pek samīmi ve iyi bir sūretde halledileceğine kanāʿatini bildiriyor.

Trablus sevkiyāt ve istihkāmātı

Trabus garba birçok ʿaskerin ve mühimmāt-ı harbiyyenin irsāl edileceği gazetelerde yazılmışdı. Amirüliptos gazetesinin istihsāl etdiği maʿlūmāt-ı husūsiyyeye göre bu türlü neşriyāt hep bī-esāsdır. Doğru olan Trablusgarb ve istihkāmātının takviyesidir ki bu İtalya gazetelerinin gürültülerinden mukaddem hükūmet-i ʿosmāniyyece karār-gīr olmuş bir mesele imiş.

Kāriʾīn-i muhteremeyye

Makālemize tecāvüz eden adamın hüviyeti ʿanʿanesiyle anlaşıldı. Kendisine mukābeleyi lüzūmsuz addederiz.

 

Cerīdemiz hakkında tevālī eden teşvīkāt ve takdīrātın minnet-dārıyız. Yaşasın millet!

Heyʾet-i Hikmet

 

PDF’si:

10.1.-günlük hikmet – 6 eylül 1327 – 21 eylül efrenci sene 1911-min

LATİN ALFABESİNE AKTARAN:

MUSTAFA ÇAĞLAR & EROL TURUNÇ

Not:Bu metnin seçiminde ve latin alfabesine aktarılmasında emeği geçen değerli hocamız Yard.Doç.Dr. Ahmet KOÇAK’a teşekkür ederiz.

KAYNAKÇA:

10.1.-günlük hikmet – 6 eylül 1327 – 21 eylül efrenci sene 1911

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul