Yazar: OSMANLICA

Avatar photoOSMANLICA1 Mayıs 2018
img6.jpg

2min2
Hû Berlin Sefâret-i Seniyyesi Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Cenâb-ı Mülûkâne Baş Kitâbet Celîlesine ʿAtûfetlü efendim hazretleri Sinematoğraf âleti vâsıtasıyla sâha-i temâşâya vazʿ edilmekte olan resimlerin yenilerinden ve ez-cümle Çin ahvâl ve muhâberâtı menâzır-ı muhtelifesini musavver fotoğrafilerden pey-der-pey bi’l-mübâyaʿa? takdîm olunması irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî muktezâ-yı ʿâlîsinden olduğunu meblağ-ı tahrîrât-ı ʿaliyye-i kerîmâneleri zîver-i fark-ı tekrîm olarak Çin ahvâl […]

Avatar photoOSMANLICA7 Şubat 2018
sehbenderzade-filibeli-ahmed-hilmi-8912846_o.png

6min0
Enzār-ı millete İstikbāl-i vatanın şuʿle-i ümīdi gençlikdir Nāsiye-i şebābete leke süren sefillere laʿnet Kimse şübhe etmiyor ki vatan ve milletimizin mukadderāt-ı istikbāli ʿavāmil-i hādimesinin gayret ve mukadderetiyle mütenāsib olacakdır. Selāmet-i milliyye nesl-i ātīizin bize ezher-i cihet fāʾik olmasıyla teʾmīn edilebilecektir. Vatan ve milletini seven vazīfe-i mukaddesesini takdīr edebilen her ferd, gençliğe yardıma gençliğe hürmete meʾmūr […]

Avatar photoOSMANLICA5 Şubat 2018
sehbenderzade-filibeli-ahmed-hilmi-8912846_o.png

5min0
Yalnız Bir Emel: Vatanı Müdāfaʿa Dünkü makālemizde vatanın bugünkü hāli yalnız bir emel etrāfında toplanmamızı īcāb etdiğini yazmışdık. İhtimāl ki bu enīn-i kalbīyi bir idāre-i maslahat riyākārāne bir siyāset görenler olur lākin zararı yok. Biz vatan ve millet hātırı için istitāʿatımız derecesinde her şeye tahammülü meslek edinmiş olduğumuzdan bugün yine ʿaynı mevzūʿa ricʿat ediyor ve […]

Avatar photoOSMANLICA28 Ocak 2018

6min0
Şünūn-ı mühimme Leyle-i Kadr Ālāy-ı Vālāsı Bu gece leyle-i kadir olmak hasebiyle zāt-ı şāhāne bugün sekvedli yatıyla Topkapı saray-ı hümāyūnuna gelecek ve mezkūr-ı sarāyda etdikden sonra Ayasofya cāmiʿ-i şerīfine ʿazīmetle yatsı namāzını baʿde’l-edā ʿaynı tarīkiyle saray-ı hümāyūnuna ʿavdet buyuracaklardır. Sekvedli yatının ʿazīmet ve ʿavdeti esnāsında dımışk, feşān-ı rehber-i seyf-i semek istimbotları vazīfe-i inzibātı īfā edeceklerdir. […]

Avatar photoOSMANLICA26 Ocak 2018
beyin-yapısı.jpg

8min0
Dimāğ Hakkında Felsefe Tārīhçesini yazmak uzun düşer; farazā vaktiyle benlik his ve fikrini ʿavāmın dediği üzere kalbe vaziʿ ederlerdi; dimāğını gayr muntazam bir kitle hālde telakkī idüler. Ve vazīfe isnād edemezlerdi. Vaktā ki dimāğın o gayr muntazam kitlesi içinde gāyet mütenāzır şekiller bulunmağa başlandı. Vaktā ki ellerden kollardan bacaklardan, miʿdeden bağırsakdan başlayan aʿsābın bir ucu […]

Avatar photoOSMANLICA19 Ocak 2018
sehbenderzade-filibeli-ahmed-hilmi-8912846_o.png

5min0
Mütâlaʿât Hikmet Programlarında Tedrîsât-ı Dîniyye Hikmet programlarımıza idhâl olunan tedrîsât-ı dîniyyeyi vehle muʿallimlerin seneviyesiyle tarz-ı tedrîslerini nazara alan bir adam kendi kendine şöyle bir suʾâlsormak mecbûriyeti hissediyor: ʿAcabâ dîn nedir? Ve bu programları yapanlar dînden ne anlıyorlar? Kafkasya maʿârif idâresi müfettişlerinden bir Rus bir târîhde talebesinin mektebât-ı ʿilmiyyesini tedkîk etmek üzere tercümânını istishâben bir müslümân […]

Avatar photoOSMANLICA15 Ocak 2018
sehbenderzade-filibeli-ahmed-hilmi-8912846_o.png

8min0
Mebāhis-i siyāsiyye ʿOsmānlı ʿanāsırı neye iʾtilāf etmiyor! [ İsbāt-ı şekliyye ] Bu mühim bir suʾāldir. Bir evin muhtelif odalarında sākin olmak mecbūriyetinde bulunanların ʿadem-i imtizācı kadar sıkıntılı müzʿiç ve badi-i felāket bir hāl tasavvur olunamaz. Şimdi gözünüzün önüne tesārīf-i eyyāma mukāvemet etmiş artık her tarafı harābe yüz tutmuş tavanından sular sızar duvarlarındaki deşiklerinden rūzgār işler […]

Avatar photoOSMANLICA15 Ocak 2018
sehbenderzade-filibeli-ahmed-hilmi-8912846_o.png

9min0
Enzār-ı millete Siyonistlerin siyāset-i mahsūsesi 4 İhsār Artık herkes şirket-i inhisāriyye terkībine alışdı. Lakin bizim bahsedeceğimiz inhisār şirket-i inhisāriyyeyide cāmiʿ-i dehā ʿumūmī bir inhisārdır. Ve bu inhisārdan maksad bildiğimiz rejiler değildir. Kāriʾlerimizden bilmeyeni olmamalı ki ʿālim-i medeniyyetin en dehşetli afetlerinden birisi de ticāret sınāʿat ve umūr-ı muhtelifede fazla kazanmak diğerlerini kazandırmak küçük sermāyeleri gayr müşemmir […]

Avatar photoOSMANLICA13 Ocak 2018
1-282.jpg

3min0
Gülistān-ı risāletde gül-i ḫandān Muḥammeddir Muḥammed O bostan-ı hidāyetde gül-i reyḥan Muḥammeddir ʿĀşıḳlarıŋ işi olur āşikār Kimde vardır maʿlūm olur müşg-bār Arisṭo Eflātun vėrdiler ḳarār Terk-i cāndır elde fermānıŋ senin Geldi çün ol raḥmete’lil-ʿālemīn Vardı nūr anda ḳarār ėtdi hemīn ʿĀrif-i billāh olan bir ḥālete dil baġlamaz İnḳılāb eyler zamān iḳbāl olur idbār olur Sevelim […]

Avatar photoOSMANLICA8 Ocak 2018
tiyatro-sahnesi.jpg

8min0
Fransada Dīni Tiyatro Fransız tiyatrosunda baʿzı muharrirler ve mümessillerin teşebbüsüyle yeni bir şekil meydana getirildi. Bugünki tiyatro düşüncelerinden büsbütün uzak ve tiyatro kavāʿidinin geçirdiği istihālelerden tamāmıyla āzāde bu yeni şekil, klasikler devrini bugünki tiyatro ve kavāʿidine riʿāyet etmek şartıyla ihyā etmek arzūsundan doğmuşdur. Evvelā, bu yeni şekli kabūl ve taʿmīme çalışanların nokta-i nazarlarını telhīs edelim: […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul