BELGE OKUMALARI-1

2

Berlin Sefâret-i Seniyyesi

Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Cenâb-ı Mülûkâne Baş Kitâbet Celîlesine

ʿAtûfetlü efendim hazretleri

Sinematoğraf âleti vâsıtasıyla sâha-i temâşâya vazʿ edilmekte olan resimlerin yenilerinden ve ez-cümle Çin ahvâl ve muhâberâtı menâzır-ı muhtelifesini musavver fotoğrafilerden pey-der-pey bi’l-mübâyaʿa? takdîm olunması irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî muktezâ-yı ʿâlîsinden olduğunu meblağ-ı tahrîrât-ı ʿaliyye-i kerîmâneleri zîver-i fark-ı tekrîm olarak Çin ahvâl ve muhâberâtına dâʾir fotoğrafiler pek çok arattırılmış ise de buldurulamamış olduğunun ve pusulası leffen takdîm kılınmış olanlardan intihâb buyurulduğu takdîrde hemân ʿâmiline sipâriş olunarak altı hafta zarfında itmâm edilerek takdîm ve irsâl kılınacağının ʿarzına mücâseret kılınmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.

Fi 30 Mart sene 318

Yaver-i harb-ı hazret-i şehr-i yâri

Berlin sefiri

Bende

Ahmed Tevfik bin Salih

 

PDF’si:

Osmanlıca Belge Okumaları 1

LATİN ALFABESİNE AKTARAN:

MUSTAFA ÇAĞLAR & EROL TURUNÇ

 

2 yorum

Leave A Reply