ABDÜLEZEL PAŞA’NIN HAYATI | 1/4 | İlim ve Medeniyet

Celâdet-i kahramanâneleriyle bu defaki muharebe esnasında yalnız Osmanlıları değil, bütün alemi kendilerine mecbûr-ı şükrân etmiş olan dilâverlerin savlet-i şîrâneleri, meziyyât-ı kahramanânenleri hakkında şimdiye kadar Osmanlı erbâb-ı kalemi tarafından birçok şeyler yazıldı ve yazılan şeylere rağbet dahî gösterildi.

 

Ancak meydân-ı vagâda şanlı bir surette câm-ı şehâdeti nûş etmiş olan Abdülezel Paşa merhûm hakkında henüz derli toplu bir risale vücûda getirilemedi. Vâkıâ o nâma ait olarak bir iki risale neşr olundu ise de bunlarda da matlûb olan malûmâta tesadüf edilemedi.

 

İşte bu noktanın idrâk ve şu noksanın takdîr edilmesi neticesinde bu bâbda bazı tetebbuât icrasıyla şehîd-i muhterem müşârun ileyh hakkında topladığımız malumâtı bir araya cem‘ ile şöyle bir risale neşrine karar verdik. Maksad-ı âcizânemiz Osmanlı kârîlerine o şehîd-i muhterem hakkındaki malumâtı derli toplu bir mecellede arz etmek olduğu için mazhar-ı rağbet olacağımızdan eminiz.

Ali Murtaza

Abdülezel Paşa’nın Hayatı 2/4

Abdülezel Paşa’nın Hayatı 3/4

Abdülezel Paşa’nın Hayatı 4/4

Numan AYTAŞ

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul