ABDÜLEZEL PAŞA’NIN HAYATI | 2/4 | İlim ve Medeniyet

Abdülezel Paşa merhûm mîrlivâlık rütbesini hâiz ve devletine sadakatle arz eylediği hıdemâtın nişâne-i takdîri olarak müteaddid nişan ve madalyaları hâmil idi.

 

Daha küçük yaşında asker olarak yetişen bu zât-ı muhteremin ba‘dehû sülk-i celîl-i askerîye duhûlünü müteâkıb göstermiş olduğu yararlıklar, askerlikteki istîdâd-ı mahsûsunun ne kadar parlak muvafakiyât ile netice-pezîr olacağını isbât eylemiştir.

 

Abdülezel Paşa, ol Osmanlılardandır ki kalbi safvet ile memlû’ olduğu halde istihfâf-ı hayat, istihkâr-ı müşkilât gibi yalnız biri bir kahramana sermaye-i mbâhât olacak me’ser-i ulviyetkârâne ibrâzıyla muhâfaza-i vatan, müdafaa-i hukuk yolunda her zaman fedâyı câna hazırdırlar.

 

Bu sözleri takdir edebilmek için şehîd-i müşârun-ileyhin bunca hıdemât-ı askeriyeyi müteâkib artık vücutça yıpranmış olduğu halde dahî meftûr bulunduğu hiss-i hamiyet ve sadakat sâikasıyla muharebe-i hâzırada olanca faaliyet ve iktidarıyla meydan-ı vagâya atılmış olmasını ve son devre-i hayâtında bile nesâih-i hikemânesiyle, her biri çeşmân-ı hamiyyetkârândan dumû‘-ı teessür akıtan nukatlarıyla zîr-i idâre-i pederânesindeki asâkiri teşcî‘ etmesini düşünmek ve hîn-i şehâdetinde hep istihfâf-ı hayât ettiğini nazar-ı dikkate almak kifayet eder. Ne bahtiyardır o insan ki böyle müddet-i hayatında devletine, milletine sadâkat ettiği gibi nihâyet dahî böyle gıptalara şâyân bir surette alem-i diğere intikal eyler.

 

Abdülezel Paşa merhûm, hafız lakabından da istidlâl olunacağı vecihle hâmil-i Kur’ân idi. Metânet-i İslâmiyesi her türlü halelden masûn olduğundan şehâdet-i vâkıasının nezd-i celîl-i Kibriyâda mazhar-ı hüsn-i kabul olacağı şüphesizdir.

 

Abdülezel Paşa merhumun Osmanlılar nazarında kazanmış olduğu mevki-i muhterem tarif ve tavsif ile anlatılamaz. Şehit olduğuna dair bulunan haber, vâsıl-ı gûş-ı ıttılâ‘ olunca bilcümle erbâb-ı hamiyet gözlerinden dümû‘-ı elem dökerek merhumun rûh-ı pür-fütûhuna Fâtihâ-hân olmuşlardır. Denilebilir ki Abdülezel Paşa merhumun vefâtı zamanı Osmanlıların en müessir günlerinden biri olmuştur.

 

Merhûmun celâdet ve meziyyât-ı kahramânânesi yalnız Osmanlıları değil Avrupalıları bile lâl ü hayrân etmiş olduğunu yukarıda söylemiş idik. Bu müddeâmıza bürhan olarak Avrupa gazetelerinin ol-bâbda neşr etmiş oldukları bazı fıkraları dermiyân eyliyoruz. Bilhassa bu gazetelerden Daily News gazetesi şehîd-i muhtereme dair yazmış olduğu bir bendde merhumun Milona Muharabesi’nde sûret-i şehâdetinden bir lisân-ı müessir ile bahs ederek seksen yaşında bir kahraman olduğunu, Asâkir-i Mansûre-i Pâdişâhî Milona Boğazı’na hücum ettikleri sırada müşârün ileyhin esb-süvâr-ı şecâat olduğu halde askerin önünde gittiğini ve böyle gidişle dâne-i düşmana hedef olacağı görüldüğü cihetle yaverleri müşârün ileyhi men etmek istemişler ise de Ezel Paşa’nın “Ben Rusya Muharebesi’nde bile bir an hayvandan inmemiş iken Yunan Muharabesi’nde mi ineceğim?” diye izhâr-ı me’ser-i celâdet ve kahramânî eylediğini ve fakat efsûs ki bu sırada iki dâne-i kazânın sol koluyla sağ elini deldiğini ve me‘a hâzâ kalbi hissiyât-ı ulviye ile memlû’ bulunan şehîdin böyle cerîha-dâr olduğu hâlde dahî metânetine ve kumandasına halel getirmeyerek hep şüc‘ân-ı asâkir-i Osmaniye’yi teşcî‘de devam eylediğini ve nihayet bîtâb kalacak derecelere geldiği zaman ise şâyet kendisi attan düşüp irtihâl edecek olur ise Asâkir-i Osmaniye’nin tâlimâtını harfiyyen icrâ etmelerini ve etmedikleri halde sonra yarın rûz-ı kıyamette huzûr-ı Ahkemü’l-Hâkimînde onlara davacı olacağını söylediği ve akıbet fem-i pür-nûrundan den giren bir dâne-i müdhişin tahribât-ı dil-sûzuyla câm-ı şehâdeti nûş etmek bahtiyarlığına nâil olduğunu ber-âverde-i lisân-ı sitâyiş eylemiştir.

 

Hakikat! Abdülezel Paşa merhumun sûret-i şehadeti o kadar müessirdir ki göğsü altında kalp taşıyan her ferdin gözünden dümû‘-ı teessür çıkartmaması kâbil değildir. Nitekim Osmanlıların her biri bu suretle müteessir olmuşlardır.

Ali Murtaza

Numan AYTAŞ

 

Abdülezel Paşa’nın Hayatı 1/4

Abdülezel Paşa’nın Hayatı 3/4

Abdülezel Paşa’nın Hayatı 4/4

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul