Bosnalı S̱ābit Mesnevī Okumaları-3 | İlim ve Medeniyet

Avatar photoOSMANLICA2 Ağustos 20175min0

Vezin: feʿilātün  feʿilātün  feʿūlün

(fāʿilātün)             (faʿlün)

28

Ben ferāsetle dėmişdüm erki

İkidür annesinüñ ḳarnından

 

Ėtmedüm fehm [ü] ferāsetde ḳuṣūr

Geldi çıḳdı dėdigüm gibi umūr

 

Kişide ʿaḳl ile idrāk ister

Çeşme-i mihr gibi pāk ister

 

Giydi ne gördi ve ne idrāk ėtdi

Üsteler ʿavratı ….. gitdi

 

Ol zamāndan duyulup menḳıbesi

Ḳaldı ol şaḫṣa laḳab söz ebesi

 

Yine gel diñle nedür faṣl yeñişehīr fenār

Kedinüñ birisi söyletdi beni çün tekrār

 

Esb-i diş-nāme gösterüp yine irḥā-yı ʿinān

Sehm hemçün dutayum cümlesi çār u nā-çār

 

Tutmasın naḳl ėdeyüm var ise beytimiziñ eger

Olasın vāḳıf māhiyet ḳavm-i murdār

 

Ne şehr kim buña nisbetle cehennem cennet

Pençe-i ḳavm her biri sīretde zebānı girdār

 

 

Hem kesik iki öküz bir eşegi var lābed

Dişisi rākib-i hır erkegi hep ḳanlu süvār

 

Yoḳlasın cümlecigi kāle-fürūş ve ? gün

Vaʿde ḫor-ı meşgūli ile ? ? ḳovar

 

Ḥaṭṭ [ḫaṭṭ] bir orda olan puştlarınuñ ?

Temennī geçmez olan ḫwāce gibi sīne fehār

 

Geldi ʿasker çoġınun ʿarżına noḳṣān geldi

Ḳondılar evlerine eylediler cāy-ı ḳarār

 

Budur aṣl-ı ġaraż kim bildiler kibrīleri

Diyeyüm ʿaskeri gördükçe niçün egri baḳar

 

? ? zenān fevçi gün püserān

Oldı memlūk ? māye-i şehvetle ḫıyār

 

Cümleden cāmiʿ bayraḳlıda sāʿatçi olan

Maḫlaṣı ṣāfī o yusufda ḥür ….. -güzār

 

Yade kelb çöpel kāriz hedyāndur kim

Ṣāfī poḫ yėdigi yetmez de köpek mażmūn arar

 

? daʿvī merdī muḥannes̱ kāfir

ʿAvratınuñ ṭonıdur arayış bayraḳlı menār

 

Ḳovdılarsa ki nezāketle muvaḳḳat nāmen

Eyledi ? ? seni çün bayraḳ-dār

 

Zümre-i ḳaḥpe zenān çülūn ḫānegeh ėtdi hücūm

Er isek çāre yetiş bayraġı çek de eve var

 

Ḥıṣn-ı [ḫıṣn-ı] eşʿārıñı biñ beyitle taʿmīr ėtmek

Ḳāʾim olsuñ naẓar mis̱āl dīz vār

 

Çeñ çek oġlı şaḳa lagarı o perīşān-ı ḫāliyye

O gozeşte ? ve ḳaḥpe ve gen-dāra tebār

 

Öyle biñ dane eger varsa hevāyı fişegüñ

….. etsek [ėtsek] ḳavarayı atabildikçe atar

 

? dil-çekmez tīġ-ı zebānum dėdigüñ

….. ….. ….. sende nedür bu pendār

 

Gidenüñ ṣavmaʿası ḫalvet şeyḫ baḫrı

….. güllelerin ol ….. derkār

 

? zānī ? ? almaz illā

Üçler aşḳına alur alsa daḫı ol cerrār

 

ʿAvratuñ zehre-i seyyāle durur ben ?

On iki müskişe dek oldum anuñla seyyār

 

O ṣaçma sünbüle el-tevb beni çün ḫānesine

Dėdi bu menzile-i ʿaḳreb olup baña dār

 

Bend-i şalvārı çözüp ḳıçlarını ḳaldurum

Eyledüm çöza ile mīzānı anda ʿayyār

 

Üsti başı dem-i ḥayżla şafaḳ-gün olmış

O mülevves̱ cāme-i pīrehen şīr-i kenār

 

 

Not: 28. varakda bazı beyitler aşağıdaki vezinle yazılmış.

Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün  Feʿūlün

(Fāʿilātün)                              (Faʿlün)

 

PDF’si:

Bosnalı Sabit 28

LATİN ALFABESİNE AKTARAN:

MUSTAFA ÇAĞLAR & EROL TURUNÇ

 

Not:Bu metnin seçiminde emeği geçen ve yardımlarını esirgemeyen değerli hocamız Doç.Dr. Müjgan ÇAKIR’a teşekkür ederiz.

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul