Etiket: KLASİK EDEBİYAT

Avatar photoOSMANLICA10 Ekim 2017
yaali.jpg

5min0
Şeyh ʿOsmān Şems Efendi Hakkında: Şeyh muhterem ʿOsmān Şems Efendi hazretleri hakkında yazığım makālede sadr esbak ʿĀlī Paşa ile dīvān-ı hümāyūn kaleminde ve bir aralık bedestānda bulunduğu İbnü’l-emīn Mahmūd Kemāl Beğefediden naklen beyān eylemişdim, bu husūsa dāʾir maʿlūmāt zāʾide almak üzere āhīren Mīr müşārün-ʿileyhe mürācaʿatımda bir vechātı īzāhātda bulundu: Hazret-i ʿazīz ile ʿĀzīz Paşa merhūmun […]

Avatar photoOSMANLICA2 Ağustos 2017
Bosnalı-Sabit-28.jpg

5min0
Vezin: feʿilātün  feʿilātün  feʿūlün (fāʿilātün)             (faʿlün) 28 Ben ferāsetle dėmişdüm erki İkidür annesinüñ ḳarnından   Ėtmedüm fehm [ü] ferāsetde ḳuṣūr Geldi çıḳdı dėdigüm gibi umūr   Kişide ʿaḳl ile idrāk ister Çeşme-i mihr gibi pāk ister   Giydi ne gördi ve ne idrāk ėtdi Üsteler ʿavratı ….. gitdi   Ol zamāndan duyulup menḳıbesi Ḳaldı […]

Avatar photoOSMANLICA20 Haziran 2017
Bosnalı-Sabit-26.jpg

4min0
Vezin: feʿilātün  feʿilātün  feʿūlün (fāʿilātün)             (faʿlün) 26 Döndürüp ḳalbini bir nerm ilige Saña münḳād ėdeyüm ….. …..   Germ ėdüp anı bu ḫāb-ı ḫar-gūş Varup it uyḫusına oldı ḫāmūş   Düşünüp ḫīleye çün bu bīmār Baḥr-ı efgāle dalardı her bār   Boynuna ehl-i fiten borç ḳomaz Ṣu uyur ḥāṣılı düşman uyumaz   Gitdi bir […]

Avatar photoOSMANLICA14 Haziran 2017
Bosnalı-Sabit-24.jpg

5min0
Vezin: feʿilātün  feʿilātün  feʿūlün (fāʿilātün)             (faʿlün) 24 S̱ābit efendi Zümre-i şīfteden bir noḥsend Naḳl ėderdi bir ʿacāyib pāyend   Dėr ki olmışdı rodosçuḳda nihān Fitne enbānī bir ʿallāḳ-ı cihān   Çeñe remmāli ḫaber ḫummāli Lāf u sermāye mis̱l-i dellāli   Çekede ʿālī idi mertebesi Ḫalḳ içinde laḳabı söz ebesi   Şūḫ ṭabʿ idi açıḳ […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul