Etiket: ABDU’L-EZEL

Avatar photoİlim ve Medeniyet30 Haziran 2021
AE9B37F4-0F25-4C48-AEA3-78D12C21BF9F.jpeg

4min0
Abdülezel Paşa merhumun esnâ-yı muharebede vukû-ı şehâdetinden mukaddem asâkir-i Osmaniye’ye teşcî‘ emrinde gösterdiği besâlet-i hârikul’âdeden bahsetmiş idik. Müşârün-ileyhin o sırada bir de nutuk îrâd eylediği malum olup mezkûr nutkun elimize geçen bir suretini buraya dahî derc etmeyi münâsip bulduk:   SÛRET-İ NUTUK   Askerler! Şu gördüğünüz tepenin zaptı bizim için pek büyük, pek şanlı bir […]

Avatar photoKonuk Yazar26 Haziran 2021
AE9B37F4-0F25-4C48-AEA3-78D12C21BF9F.jpeg

9min0
İşte me’ser-i kahramânânesi bu vecihle zîb-i elsine-i âmme olan Abülezel Paşa merhum bin iki yüz kırk üç senesinde tevellüd etmiş olduğu cihetle vefatı yetmiş beş yaşında vukûa gelmiş demek oluyor. Müşârün ileyhin mevlidi Konya’ya tâbî‘ Hâdim karyesidir.   Abdülezel Paşa daha küçük yaşında iken ileride bir kahraman olacağını gösterir harekât-ı şîrânede bulunarak hattâ karyesinde akrânı […]

Avatar photoKonuk Yazar22 Haziran 2021
AE9B37F4-0F25-4C48-AEA3-78D12C21BF9F.jpeg

7min0
Abdülezel Paşa merhûm mîrlivâlık rütbesini hâiz ve devletine sadakatle arz eylediği hıdemâtın nişâne-i takdîri olarak müteaddid nişan ve madalyaları hâmil idi.   Daha küçük yaşında asker olarak yetişen bu zât-ı muhteremin ba‘dehû sülk-i celîl-i askerîye duhûlünü müteâkıb göstermiş olduğu yararlıklar, askerlikteki istîdâd-ı mahsûsunun ne kadar parlak muvafakiyât ile netice-pezîr olacağını isbât eylemiştir.   Abdülezel Paşa, […]

Avatar photoKonuk Yazar20 Haziran 2021
AE9B37F4-0F25-4C48-AEA3-78D12C21BF9F.jpeg

2min0
Celâdet-i kahramanâneleriyle bu defaki muharebe esnasında yalnız Osmanlıları değil, bütün alemi kendilerine mecbûr-ı şükrân etmiş olan dilâverlerin savlet-i şîrâneleri, meziyyât-ı kahramanânenleri hakkında şimdiye kadar Osmanlı erbâb-ı kalemi tarafından birçok şeyler yazıldı ve yazılan şeylere rağbet dahî gösterildi.   Ancak meydân-ı vagâda şanlı bir surette câm-ı şehâdeti nûş etmiş olan Abdülezel Paşa merhûm hakkında henüz derli […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul