Etiket: ABUL’LEZEL PAŞA KİMDİR

Avatar photoKonuk Yazar26 Haziran 2021
AE9B37F4-0F25-4C48-AEA3-78D12C21BF9F.jpeg

9min0
İşte me’ser-i kahramânânesi bu vecihle zîb-i elsine-i âmme olan Abülezel Paşa merhum bin iki yüz kırk üç senesinde tevellüd etmiş olduğu cihetle vefatı yetmiş beş yaşında vukûa gelmiş demek oluyor. Müşârün ileyhin mevlidi Konya’ya tâbî‘ Hâdim karyesidir.   Abdülezel Paşa daha küçük yaşında iken ileride bir kahraman olacağını gösterir harekât-ı şîrânede bulunarak hattâ karyesinde akrânı […]

Avatar photoKonuk Yazar22 Haziran 2021
AE9B37F4-0F25-4C48-AEA3-78D12C21BF9F.jpeg

7min0
Abdülezel Paşa merhûm mîrlivâlık rütbesini hâiz ve devletine sadakatle arz eylediği hıdemâtın nişâne-i takdîri olarak müteaddid nişan ve madalyaları hâmil idi.   Daha küçük yaşında asker olarak yetişen bu zât-ı muhteremin ba‘dehû sülk-i celîl-i askerîye duhûlünü müteâkıb göstermiş olduğu yararlıklar, askerlikteki istîdâd-ı mahsûsunun ne kadar parlak muvafakiyât ile netice-pezîr olacağını isbât eylemiştir.   Abdülezel Paşa, […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul