Etiket: TURUNÇ

Avatar photoOSMANLICA4 Ağustos 2017
sehbenderzade-filibeli-ahmed-hilmi-8912846_o.png

9min0
Yalnız Bir Emel: Vatanı Müdāfaʿa Hakka makrūn olmak necīb bir gāyeye masrūf bulunmak şartıyla ihtilāf yalnız taharrī-i hakīkat maʿnāsını ifāde eder ve rahmetdir. Tenkīd cemʿīyyāt-ı medeniyyenin rūhu şerīta-ı selāmetidir. Lakin bugün içinde bulunduğumuz ahvālde artık māzīnin hatīāt ısrār nasıl bir cināyet ise kuvve-i nāmiyye-i milliyyeyi her ne maksadla olursa olsun inkısāma uğratmakda öylece bir cināyet-i […]

Avatar photoOSMANLICA27 Mart 2017
AFRİKA.jpg

3min0
Tuvârıklar Osmanlı tâbi’iyyetinde bulunan Tuvârıkların mecmû’u …, 50 bin  ve bütün şimâl Tuvârıklarının ‘adedi…, 120’dir. Fizân meb’ûsu Câmî Beğin da’veti üzerine Tîbû ve Tuvârıklardan on onbeş bin kişinin sâhile müteveccihen hareket etmesi yazılması üzerine Osmanlı Tuvârıklarından Azcer birer resmini koymağa ve bazı ma’lûmât i’tâsını muvâfık bulduk. Yarınki nüshamızda dahi Tîbûlarla diğer kabâ’il hakkında ma’lûmât vereceğiz. […]

Avatar photoOSMANLICA22 Mart 2017
7-6.jpg

3min0
Ya ḥażret-i Mevlānā Ya ḥażret-i Arġūn Bu şehr-i Sitanbul ki bī-miṡl ü behādur Bir sengiŋe yek pāre ʿacem mülkü fedādır Şāʿir Nedīm Semāʿī Hevā-yı ʿaşḳa uyup kūy-ı yāre dek gideriz Nesīm-i ṣubḥa refīḳiz bahāra dek gideriz     Ėderse ḳand-ı lebiŋ ḫāṭır-ı mezāḳa ḫuṭūr Diyār-ı Mısıra degil ḳandihara dek gideriz Aman ey aman aman ey […]

Avatar photoOSMANLICA19 Mart 2017
ragippasakutuphanesi.jpg

2min0
İstanbulda kütüpḫāneler müfettişi efendi Rāġıb Paşa Kütüpḫānesiniŋ defterini yapup ṣatmaḳda oldıġı ġazetelerde iʿlān ėdigörüldi Bundan onbir sene aḳdem İngilterede cemʿiyyet-i ʿilmiyye-i şarḳī Rāġıb Paşa kütüpḫānesiniŋ defterini bizim ḥurūf ile ṭabiʿ ėdüp neşr ėtmişidi (1858) bu İngilizleriŋ defterinde esāme-i ketbdenbaşḳa Rāġıb Paşanıŋ tercüme-i ḥāli kütüpḫāneniŋ tārīḫi ve mektebi ve içinde dışında menṡūr ve manẓūm yazularıŋ taʿrīfi […]

Avatar photoOSMANLICA19 Mart 2017
7-1.jpg

4min0
Göŋül nefsiŋe ḥākim oluben eyle ẓafer peydā Żiyāsı ḳalbi rūşen ḳılmaġa ėt bir ḳamer peydā   Rubʿ-ı meskūnda olan dūde-i şemʿ-i ʿiṣyān Bir yere gelse ruḫ-ı raḥmete bir ḫāl olmaz   Şeb-i yeldāda uzar fecre ḳadar ḳıṣṣa-ı ʿaşḳ Tā ki mecnūn bitirir nuṭḳunu Leylā söyler   Debistān-ı edebde iktisāb-ı ʿilm ü ʿirfān ėt Demiŋ laḳlaḳla […]

Avatar photoOSMANLICA18 Mart 2017
trablus-1024x680.jpg

7min0
Trablus hıttasının gitmesi değildir Trablusun işgâl ėdildiği tekzîb olunuyor, lâkin sahîh bile olsa [ki ihtimâlâtda dâhildir]Trablus şehrinin işgâli, hiçbir vakit Trablus hıttasının elimizden çıkdığına delâlet ėdemez. İtalyanın birkaç cesâmetinde bulunan ve birkaç yüz bin fedâkâr muhârebe mâlik olan ʿOsmânlı Afrikası, ekser-i aksâmında cesîm kıtaʿât-ı ʿaskeriyyenin seyr ü seyâhetine müsâʿid değildir. Gurban dağlarıyla sâhil arasındaki beş […]

Avatar photoMustafa ÇAĞLAR11 Ekim 2016
ROMANLARIMIZDAKİ-ASKER-TİPİ-ÜZERİNE-BİR-İNCELEME.jpg

14min0
Tip kavramı ile ilgili yapılmış birçok karşımıza çıkmaktadır. Bir şeyleri tanımlamak onu sınırlandırmak ve etrafına set çekmek gibidir. Tipi tanımlarken mümkün olduğunca bundan kaçınmak gayesindeyiz. Bu yüzden bizim gözümüzde; “Tip=Toplumunun aynası” tanımlaması daha doğrudur. Çünkü, romanlarımızda karşılaştığımız tipler, genel olarak yazarın yaşadığı toplumuna ayna tutulmuş biçimleri gibidir. Bazen bu yorumlar olumlu ya da olumsuz şekillerle […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul