Etiket: OSMANLICA MAKALE

Avatar photoOSMANLICA26 Ocak 2018
beyin-yapısı.jpg

8min00
Dimāğ Hakkında Felsefe Tārīhçesini yazmak uzun düşer; farazā vaktiyle benlik his ve fikrini ʿavāmın dediği üzere kalbe vaziʿ ederlerdi; dimāğını gayr muntazam bir kitle hālde telakkī idüler. Ve vazīfe isnād edemezlerdi. Vaktā ki dimāğın o gayr muntazam kitlesi içinde gāyet mütenāzır şekiller bulunmağa başlandı. Vaktā ki ellerden kollardan bacaklardan, miʿdeden bağırsakdan başlayan aʿsābın bir ucu […]

Avatar photoOSMANLICA8 Ocak 2018
tiyatro-sahnesi.jpg

8min00
Fransada Dīni Tiyatro Fransız tiyatrosunda baʿzı muharrirler ve mümessillerin teşebbüsüyle yeni bir şekil meydana getirildi. Bugünki tiyatro düşüncelerinden büsbütün uzak ve tiyatro kavāʿidinin geçirdiği istihālelerden tamāmıyla āzāde bu yeni şekil, klasikler devrini bugünki tiyatro ve kavāʿidine riʿāyet etmek şartıyla ihyā etmek arzūsundan doğmuşdur. Evvelā, bu yeni şekli kabūl ve taʿmīme çalışanların nokta-i nazarlarını telhīs edelim: […]

Avatar photoOSMANLICA3 Ocak 2018
hüseyin-vassaf-efendi.jpg

5min00
ʿOsmān Şems ve Mehmed ʿİzzī Efendiler [29’uncu nüshadan mā-baʿd] ʿOsmān Şems efendinin irtihālinde şuʿrā-yı kirāmdan Üsküdarlı Talʿat Beğ efendi: Rıhletinde mevlevī Talʿat dedi tārīhini Eyledi ʿOsmān efendi ʿazm-i dergāh-ı bekā beyitiyle müntehī bir manzūme-i tārīhiyye inşād buyurmuşdur. Cenāb-ı Şemsin kemālāt-ı ʿārifānesine vākıf olmak için üç lisānda yazılmış intāk-ı ʿaliyyelerini tetebbuʿ etmek lāzımdır. Bursalı Tahir beğin […]

Avatar photoOSMANLICA10 Aralık 2017
KABE-BEYTULLAH-HAC-UMRE-1024x576.jpg

4min00
Garīb Müslümānlığa İndirilen Darbeler Müslümān Vakıfları Zabt Olunuyor, Cāmiʿlerin Kapanmak Tehlikesi! Tevhīd-i efkār-ı refikimizde Bulgaristandan yazılılan mektūbdan: ‘’Ne garībdir, ki çiftçilerin anormal idaresinden bahisle iktidar mevkiʿine hak ve ʿadāleti temsīl etmek gayesiyle geçen profesörler hükūmeti, bütün bu buhrān ve tezebzüb devrelerinde şu garīb müslümānlığa indirilecek darbeleri ihmāl etmek vazife nāşināslığında bulunmadı. Sākıt hükūmet zamānında müslümān […]

Avatar photoOSMANLICA30 Kasım 2017

3min00
Ḫulūṣī Efendi (Derūnī-zāde Meḥmed Ḫulūṣī Efendi) Ṭarīḳat-i ḥalvetiyye meşāyiḫ kirāmı fużalāsından ve ṣāḥib (rūḥü’l-beyān) ( İsmāʿīl Ḥaḳḳı) ḥażretleriniŋ ḫulefāsından olup (Usturumca)’lıdır. İkmāl-i taḥṣīl ve sülūkdan ṣoŋra vaṭanında iftā ve irşād ile dem-güzār olaraḳ (1167) tārīḫinde irtiḥāl eyledi. ʿAḳāʾidden meşhūr (ḳaṣīde-i āmāli) ile (ḳaṣīde-i neveniyye)’yi Türkçe mufaṣṣal bir ṣūretde şerḥ ėtmişdir ki āmāli şerḥiniŋ hatt-ı destiyla […]

Avatar photoOSMANLICA20 Kasım 2017
dua.jpg

2min00
Cennet Mekān Sulṭān Murād Ḫan-ı Rābiʿ Ḥażretleriniŋ Ḍarāʿat-kārāne ve Mülūkāne Bir Münācātı İlāhī ʿizzetiŋ ḥakkı beni luṭfuŋla yād eyle Açıp ṭabʿ-ı ḥazīnim gül gibi ḫāṭır-güşād eyle   Ṭarīk-i müstaḳīme girdirip āʿlā ve ednāyı Şerīʿatden ayırma fiʿilimiz ʿadl ile dād eyle   Muẓaffer ḳıl hemīşe düşman üzere ehl-i islāmı ʿAdüvvüyü ser-nigūn ile bizi nuṣretle şād eyle […]

Avatar photoOSMANLICA15 Mayıs 2017

9min00
[ İhtilâf-ı hâzır münâsebetiyle ] Devr-i zâʾilde yok olan hakîkî bir bütçe yok idi. Üç senedir, devr-i meşrûtiyyetde dahi hakîkî bir bütçe yapmadık ve yapamazdık, zîrâ üç senedir yek-diğerini velîeden kabinelerin bir gâye-i hayâliyyesi, bir programı yok idi. Her nâzır, mehmâ-emkan fazla iş yapmak, nezâret işlerini düzeltmek gibi müphem ve ʿumûmi bir fikre ittibâʿen hareket […]

Avatar photoOSMANLICA4 Mayıs 2017

5min00
Muheyyâ-yı izmihlâl… tabasbus, riya, temellük… ne güzel tabir. Yalnız isterdim ki bunlar yeni lisanla ifade edilsin. Pek kolay: muheyyâ-yı izmihlâl… yani yuvarlanma sıpası. tabasbus, birini pohpohlamak, riya, başka diyip başka yapmak, temellük, yaltaklanmak. Fransızlar, evvelce de, fâsî ilhâk için mukaddemâ bir teşebbüste bulunmuş ve Almanya’nın mukâvemetine musâdeme etmiş idi. Şu hareket, bütün Müslümanların zan ve […]

Avatar photoOSMANLICA2 Mayıs 2017

7min00
Artık bu ecnebi tahakkûm ve istihkārı ʿosmānlıları cānından usandırdı. Bilmem ne vakte kadar bu millet bu derece mekruh-ı tecavüzlere hedef olacakdır. Her gün düvel-i muʿazzamadan birinin tehdīdine birinin mekrine dūçār bir diğerinin dām-ı siyāsetine giriftār oluyoruz. Bir hālde ki güya bu devletler her istediklerini yapmak iktidārına mālik biz şarklılar da hacer-i secr mukavvelesi ve bölgede […]

Avatar photoOSMANLICA27 Mart 2017

7min00
Nihayet heyet-i vükelâ teşekkül edebildi. Bizim fikrimizce şu zamanda vakit nakit değil, nakdine-i hayattır. Temâdî edecek bir buhrân-ı vükelâ, memleketimize İtalya muhârebesinden daha büyük fenalıklar yapabilirdi. Sait Paşa kabinesinin muvaffak bi’l-hayr olmasını temenni etmeyecek bir hamiyetli Osmanlı tasvir olunamaz. Zira temenni olunan muvaffakiyet vatana â’iddir. Lakin temenni başka, hesap ve muhâkeme yine başka şeylerdir. İşi […]


Biz Kimiz?

ilimvemedeniyet.com, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan bir cemiyettir.

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Toplum, Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul