Etiket: ŞEHBENDERZADE

Avatar photoOSMANLICA19 Ocak 2018
sehbenderzade-filibeli-ahmed-hilmi-8912846_o.png

5min0
Mütâlaʿât Hikmet Programlarında Tedrîsât-ı Dîniyye Hikmet programlarımıza idhâl olunan tedrîsât-ı dîniyyeyi vehle muʿallimlerin seneviyesiyle tarz-ı tedrîslerini nazara alan bir adam kendi kendine şöyle bir suʾâlsormak mecbûriyeti hissediyor: ʿAcabâ dîn nedir? Ve bu programları yapanlar dînden ne anlıyorlar? Kafkasya maʿârif idâresi müfettişlerinden bir Rus bir târîhde talebesinin mektebât-ı ʿilmiyyesini tedkîk etmek üzere tercümânını istishâben bir müslümân […]

Avatar photoOSMANLICA15 Ocak 2018
sehbenderzade-filibeli-ahmed-hilmi-8912846_o.png

8min0
Mebāhis-i siyāsiyye ʿOsmānlı ʿanāsırı neye iʾtilāf etmiyor! [ İsbāt-ı şekliyye ] Bu mühim bir suʾāldir. Bir evin muhtelif odalarında sākin olmak mecbūriyetinde bulunanların ʿadem-i imtizācı kadar sıkıntılı müzʿiç ve badi-i felāket bir hāl tasavvur olunamaz. Şimdi gözünüzün önüne tesārīf-i eyyāma mukāvemet etmiş artık her tarafı harābe yüz tutmuş tavanından sular sızar duvarlarındaki deşiklerinden rūzgār işler […]

Avatar photoOSMANLICA15 Ocak 2018
sehbenderzade-filibeli-ahmed-hilmi-8912846_o.png

9min0
Enzār-ı millete Siyonistlerin siyāset-i mahsūsesi 4 İhsār Artık herkes şirket-i inhisāriyye terkībine alışdı. Lakin bizim bahsedeceğimiz inhisār şirket-i inhisāriyyeyide cāmiʿ-i dehā ʿumūmī bir inhisārdır. Ve bu inhisārdan maksad bildiğimiz rejiler değildir. Kāriʾlerimizden bilmeyeni olmamalı ki ʿālim-i medeniyyetin en dehşetli afetlerinden birisi de ticāret sınāʿat ve umūr-ı muhtelifede fazla kazanmak diğerlerini kazandırmak küçük sermāyeleri gayr müşemmir […]

Avatar photoOSMANLICA4 Kasım 2017
sehbenderzade-filibeli-ahmed-hilmi-8912846_o.png

5min0
Enzār-ı millete Kāmūs-ı medeniyyetde: Her kelimenin kaç maʿnāsı var? ʿİbret almamızı hısn-ı hasīn milletimizi takviye etmemizi mūcib-i ahvālden biri de şudur ki: Dilinde kelime-i bī-maʿnā-yı insāniyyet elinde seyf-i tedmīr ve tecāvüz olan kuvvetli Avrupanın kāmūsunda her kelimenin birbirine benzemez bir sürü maʿnāsı var. Kelimeler değişmez lakin maʿnāları mahal-i sarfa göre pek ziyāde değişir. Mesela: Fransa […]

Avatar photoOSMANLICA1 Kasım 2017
sehbenderzade-filibeli-ahmed-hilmi-8912846_o.png

7min0
Mebāhis-i müfīde [ Nasıl bir arada idik? ] İntihābāt fāciʿalarından [ Kütahya intihābātı ] Hayā insāniyetin ziyneti ve her ferdin kerāmetidir. Ve: hayā īmāndandır buyurularak hakka müveddetin de ʿalāmeti olduğu iʿlān edilmişdir. Hayānın katʿiyen fikdānı da bu evsāf-ı celīlenin fikdānına ve hiç olmazsa noksanına ʿalāmet demek olmaz mı? Şimdi intihābātın ʿadil ve nāmūs dāʾiresinde başladığını […]

Avatar photoOSMANLICA4 Ağustos 2017
sehbenderzade-filibeli-ahmed-hilmi-8912846_o.png

9min0
Yalnız Bir Emel: Vatanı Müdāfaʿa Hakka makrūn olmak necīb bir gāyeye masrūf bulunmak şartıyla ihtilāf yalnız taharrī-i hakīkat maʿnāsını ifāde eder ve rahmetdir. Tenkīd cemʿīyyāt-ı medeniyyenin rūhu şerīta-ı selāmetidir. Lakin bugün içinde bulunduğumuz ahvālde artık māzīnin hatīāt ısrār nasıl bir cināyet ise kuvve-i nāmiyye-i milliyyeyi her ne maksadla olursa olsun inkısāma uğratmakda öylece bir cināyet-i […]

Avatar photoOSMANLICA15 Mayıs 2017

9min0
[ İhtilâf-ı hâzır münâsebetiyle ] Devr-i zâʾilde yok olan hakîkî bir bütçe yok idi. Üç senedir, devr-i meşrûtiyyetde dahi hakîkî bir bütçe yapmadık ve yapamazdık, zîrâ üç senedir yek-diğerini velîeden kabinelerin bir gâye-i hayâliyyesi, bir programı yok idi. Her nâzır, mehmâ-emkan fazla iş yapmak, nezâret işlerini düzeltmek gibi müphem ve ʿumûmi bir fikre ittibâʿen hareket […]

Avatar photoOSMANLICA4 Mayıs 2017

5min0
Muheyyâ-yı izmihlâl… tabasbus, riya, temellük… ne güzel tabir. Yalnız isterdim ki bunlar yeni lisanla ifade edilsin. Pek kolay: muheyyâ-yı izmihlâl… yani yuvarlanma sıpası. tabasbus, birini pohpohlamak, riya, başka diyip başka yapmak, temellük, yaltaklanmak. Fransızlar, evvelce de, fâsî ilhâk için mukaddemâ bir teşebbüste bulunmuş ve Almanya’nın mukâvemetine musâdeme etmiş idi. Şu hareket, bütün Müslümanların zan ve […]

Avatar photoOSMANLICA2 Mayıs 2017

7min0
Artık bu ecnebi tahakkûm ve istihkārı ʿosmānlıları cānından usandırdı. Bilmem ne vakte kadar bu millet bu derece mekruh-ı tecavüzlere hedef olacakdır. Her gün düvel-i muʿazzamadan birinin tehdīdine birinin mekrine dūçār bir diğerinin dām-ı siyāsetine giriftār oluyoruz. Bir hālde ki güya bu devletler her istediklerini yapmak iktidārına mālik biz şarklılar da hacer-i secr mukavvelesi ve bölgede […]

Avatar photoOSMANLICA27 Mart 2017

7min0
Nihayet heyet-i vükelâ teşekkül edebildi. Bizim fikrimizce şu zamanda vakit nakit değil, nakdine-i hayattır. Temâdî edecek bir buhrân-ı vükelâ, memleketimize İtalya muhârebesinden daha büyük fenalıklar yapabilirdi. Sait Paşa kabinesinin muvaffak bi’l-hayr olmasını temenni etmeyecek bir hamiyetli Osmanlı tasvir olunamaz. Zira temenni olunan muvaffakiyet vatana â’iddir. Lakin temenni başka, hesap ve muhâkeme yine başka şeylerdir. İşi […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul