Etiket: OSMANLI DEVLETİ

Avatar photoKonuk Yazar18 Ağustos 2023
Kosedag-savasi.jpg

24min0
KÖSEDAĞ SAVAŞI Özet Çalışmada Anadolu Selçuklularının Moğollar karşısında ağır yenilgiye uğradıkları ve kaderlerini belli eden Kösedağ savaşı ve ilk olarak Anadolu Selçuklu Devletinin Savaştan önceki durumu, savaş süreci ve sonrası hakkında bilgi verilecektir.  Çalışma özet, giriş ve ana konumuz olan Kösedağ Savaşı başlıkları altında olacaktır. Çalışmada ana kaynak olarak Prof. Dr. Osman Turan’ın çalışmaları ve […]

FDEB1908-017B-4FD1-ACB9-F1C0A35D4BE3.png

10min0
Osmanlı Devleti bir bölgeyi feth ya da zapt edeceği zaman coğrafya ve toplum yapısına göre farklı siyasetler gözetmiştir. İlhaka giden bu siyaseti fetih öncesi ve fetih sonrası olarak isimlendirebiliriz. Bir bölgenin ilhak edilmesi için bölge maliki ile diplomatik/ekonomik/askerî bir ilişki içerisinde olunmak zorunluluğu vardır. Osmanlı, ilhak etmek istediği bölge malikiyle ilk önce diplomatik ilişkiler geliştirmeyi […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet12 Şubat 2019
ilim-medeniyet.jpg

6min0
Osmanlı Devleti her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji alanında da ilim dünyasına mühim katkılar sağlamıştır. İşte başta astronomi, tıp, matematik alanları olmak üzere birçok bilim dalında bilim alanında çalışmalar yapan ve eserler yazan 7 âlim… ALİ KUŞÇU Osmanlı tarihinde İstanbul’u önemli bir ilim ve kültür merkezi yapmaya çalışan Fatih Sultan Mehmed Han, dünyanın farklı […]

OSMANLI-toplumsal-hayat-ekonomi-vakıf.jpg

5min5
Osmanlı’da vakıf, bir malın Allah’ın malı olmak üzere ferdî mülkiyetten çıkartarak insanların faydasına sunmaktır. Buradaki iki önemli husustan biri öncelikle vakfedilen şeyin mal olması. Diğer bir unsur ise vakfedilen mal insanların faydasına olmasıdır. Ferdî mülkiyetten çıkarılıp Allah’ın mülkü olarak kabul edilmesiyle vakfedilmiş olunur.  Vakıf hangi amaç için yapılmışsa o amaç ortadan kalkmadığı müddetçe vakıf olarak […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet6 Aralık 2018
TIMARLI-968x1024.jpg

4min2
Osmanlı Devleti’nde toprak sistemi tımar rejimine dayanmakta olup, Selçuklulardaki ileti sisteminin devamı niteliğindedir. Tımar sisteminin esası, devlet mülkiyeti (rakabe) altındaki toprakların yine birer devlet memuru olan sipahilerin gözetiminde kullanım (intifa) hakkına sahip köylüler tarafından işletilmesidir.  Bu sürecin denetlenmesi kadı tarafından yapılmakta idi. Bu yolla asker ve memurların geçimleri ve masraflarına ait masraflar karşılanıyordu. Muayyen bölgelerden […]

Avatar photoYusuf Taner KILAVUZ31 Mayıs 2017
sevr-antlasma-haritasi-1024x561.jpg

10min1
İtilaf devletlerinin Birinci Dünya Savaşı’nı kaybeden devletlerle yapacakları barışın şartlarını kararlaştırmak üzere 18 Ocak 1919’da Paris Barış Konferansı toplandı. Konferans gündemindeki konuların en önemlisi Osmanlı Devleti’yle yapılacak barışın şartlarını kararlaştırmaktı. Galipler, “Doğu Sorunu”nu çözmek, diğer bir ifadeyle Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması konusunda görüş birliği içindeydi Konferansta Yunan emperyalizminin Türkiye üzerindeki emellerini VENİZELOS dile getirdi. Konferansa ayrıca […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet23 Mayıs 2017
Sultan-3.-Selim-Nizam-ı-Cedit’in-Tarifi-ve-Planı-Osmanlı-padişahı-İslam-halifesi.jpg

10min0
1792 Yaş Antlaşması ile neticelenen Rus savaşının hemen ardından ordunun disiplin altına alınması, Avrupa’da cârî usuller dahilinde yenilenmesi yanında devletin diğer kurumlarının da yeniden yapılandırılması anlamında başlatılan Nizâm-ı Cedîd hareketi, bu alanlarda önemli reformlar gerçekleştirmiş olmakla beraber 1805’ten itibaren gelişen tepki ve eylemlerle sarsılmaya başlamıştır. Yapılan uygulamalardan memnun olmayan yeniçeri ve ulemâ kesimi, ortak bir […]

Avatar photoAydın GÜVEN12 Mayıs 2017
HİNDİSTAN-CAMİ.jpg

13min0
Panislamizm (pan-islamizm); bütün İSLAM ülkelerinin dini ve siyasi açıdan tek çatı altında toplanmasıdır. Özellikle 1870 ve 1924 yılları arasında sömürge altındaki Müslüman nüfusun olduğu ülkelerde olağanüstü ilgi odağı haline gelmiştir. Bu ülkelerdeki Müslümanların hem kendi kimlik ve benliklerini hem de siyasi ve dini bağımsızlıklarını kazanma yolunda önemli rol oynamıştır. 1870-1924 yılları arasında Hint Müslümanlarının dini […]

OSMANLI-toplumsal-hayat-ekonomi-vakıf.jpg

6min1
Büyük Selçuklu devleti bir göç organizasyonuydu. Orta Asya’da artan nüfus, bu devletin önderliğinde Anadolu’ya yöneltildi. Büyük göç hareketi Anadolu’nun etnik yapısını tamamen değiştirmiştir. Bizans Anadolu’sunun nüfusu azdı. Bizanslıların yenilgileri ve bazı yerli Rum nüfusunun Balkanlara kayması da etnik yapının değişmesinde etkili olmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti ilk nüfus hareketi sonunda kurulmuştu. İkinci büyük göç dalgasını ise 13. yüzyılın başlarından itibaren Moğolların Batı’ya doğru sıkıştırdıkları kitleler oluşturmuşlar ve Anadolu’nun sahil kesimleri de Türkleşmiştir. Daha 12.yüzyılın ilk yarısında Batı kaynaklarının Anadolu’dan Turkia diye bahsetmeleri bunun […]

Avatar photoOSMANLICA8 Mart 2017
ictihat.jpg

10min0
Türklerin siyasi ve bil-netice ictimâi hayatında pek mühim bir ((Etape merhale)), bir inkılap başlatıcı olan Tanzimat devresiyle başlayan yeni Avrupaî edebiyatı mücerred bir şekilde telakki etmek ve öyle tetebba’ çalışmak doğru değildir. Tanzimat, ba-husûstatbîk sahnesinde mu’azzel ve mütedâhil bir ictimâivâkıa mahiyetini almıştır. Bu devrenin edebiyatını layıkıyla anlamak için siyasi kafaları feşv ü nemâ bulan yeni […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul