Etiket: Erol Turunç

Avatar photoOSMANLICA25 Aralık 2017

3min0
Riḳʿa Meşḳi Olaraḳ Yazılmaḳ Üzere Tertīb Ėdilmiş Bir Maḳālecikdir: Maʿlūmdur ki biḥasebi’ẓ-ẓāhir-i nebātāt teneffüse ḳābiliyetiyle cemādātdan, ḥayvānāt meşī ve ḥareketiyle nebātātdan, insān ise nuṭuḳ ve ṭalāḳatiyle ḥayvānātdan mütemeyyiz ve fikir ve maʿrifeti sāyesinde ḥākim-i ḥikmetsiz ay ṭabīʿat ʿunvān mefḥaretine ḥāʾizdir. Fikr-i beşer bir cevher ṣedef-neşīne beŋzer ki ārāyiş maʿraż-ı istifāde olması ancaḳ nuṭuḳ ve taḳrīr […]

Avatar photoOSMANLICA23 Aralık 2017
tiyatro-sahnesi.jpg

6min0
Baʿzı menfaʿatperestāneni tevsīlāt-ı mağfilānesine kapılan bir kısım sivilize ve belki sifilize hanımlar! Eski bir taʿbīrimiz vecihle kablarına sığamamaya başladırlar. Mahfaza-i hayatı olan yumurtayı çatlatınca oradan fırlamak isteyen gözü kapalı kuş yavruları gibi çarşaflarından sıyrılmak için çırpınıp duruyorlar. Zāten o gibilerin talebesi, tesettürden ziyāde inkişāfa hizmet ėdiyorlar! Serengun torba gibi yamru ve yumru yürüyen rīh-i tayyār […]

Avatar photoOSMANLICA17 Aralık 2017
Birinci-İngiliz-Afgan-Savaşı-1024x614.jpg

6min0
Afganistan Herhālde İngiltere ʿAleyhine Kıyām Edecekdir Hak ve ʿadāleti bī-pervā çiğneyerek, müttefikleriyle birlikde; insāniyete karşı iʿlān-ı harb ėden İngiltere islāmlarla en ziyāde temāsda bulunmuş; islāmlara en ziyāde zararı dokunmuş bir garb hükūmetidir. Bā-husūs Hindistanın zabtından sonra Afganistanla hem hudūd oluduğundan Afganistanın bu devletden gördüğü zararlar az değildir. Evvelce İngiltere Afganistanı rakīb-i müdhişi Rusyaya karşı bir […]

Avatar photoOSMANLICA10 Aralık 2017
KABE-BEYTULLAH-HAC-UMRE-1024x576.jpg

4min0
Garīb Müslümānlığa İndirilen Darbeler Müslümān Vakıfları Zabt Olunuyor, Cāmiʿlerin Kapanmak Tehlikesi! Tevhīd-i efkār-ı refikimizde Bulgaristandan yazılılan mektūbdan: ‘’Ne garībdir, ki çiftçilerin anormal idaresinden bahisle iktidar mevkiʿine hak ve ʿadāleti temsīl etmek gayesiyle geçen profesörler hükūmeti, bütün bu buhrān ve tezebzüb devrelerinde şu garīb müslümānlığa indirilecek darbeleri ihmāl etmek vazife nāşināslığında bulunmadı. Sākıt hükūmet zamānında müslümān […]

Avatar photoOSMANLICA30 Kasım 2017

3min0
Ḫulūṣī Efendi (Derūnī-zāde Meḥmed Ḫulūṣī Efendi) Ṭarīḳat-i ḥalvetiyye meşāyiḫ kirāmı fużalāsından ve ṣāḥib (rūḥü’l-beyān) ( İsmāʿīl Ḥaḳḳı) ḥażretleriniŋ ḫulefāsından olup (Usturumca)’lıdır. İkmāl-i taḥṣīl ve sülūkdan ṣoŋra vaṭanında iftā ve irşād ile dem-güzār olaraḳ (1167) tārīḫinde irtiḥāl eyledi. ʿAḳāʾidden meşhūr (ḳaṣīde-i āmāli) ile (ḳaṣīde-i neveniyye)’yi Türkçe mufaṣṣal bir ṣūretde şerḥ ėtmişdir ki āmāli şerḥiniŋ hatt-ı destiyla […]

Avatar photoOSMANLICA25 Kasım 2017
17800165_1512156972150580_818893586573443768_n.jpg

3min0
  Ezelden āşināyım bī-bedel Gelene git dėmem gidene gel Ḥamdü’lillāh ol dilārā yāre peyvestem bugün Şāhid-i ḳudsī olan dildāre dilbestem bugün Berg-i dıraḫtān sebz der-naẓar-i hūşyār Her varaḳeş defter est maʿrifet-i Kirdigār Her şeye meyl her şeye heves Naṣıl yetsiŋ ṣaŋa ṣayılı nefes ʿĀşıḳdır güzel gözler Gözlerim güzel gözler Çirkini yılan yutsun Güzeli güzel gözler […]

Avatar photoOSMANLICA4 Kasım 2017
sehbenderzade-filibeli-ahmed-hilmi-8912846_o.png

5min0
Enzār-ı millete Kāmūs-ı medeniyyetde: Her kelimenin kaç maʿnāsı var? ʿİbret almamızı hısn-ı hasīn milletimizi takviye etmemizi mūcib-i ahvālden biri de şudur ki: Dilinde kelime-i bī-maʿnā-yı insāniyyet elinde seyf-i tedmīr ve tecāvüz olan kuvvetli Avrupanın kāmūsunda her kelimenin birbirine benzemez bir sürü maʿnāsı var. Kelimeler değişmez lakin maʿnāları mahal-i sarfa göre pek ziyāde değişir. Mesela: Fransa […]

Avatar photoOSMANLICA1 Kasım 2017
sehbenderzade-filibeli-ahmed-hilmi-8912846_o.png

7min0
Mebāhis-i müfīde [ Nasıl bir arada idik? ] İntihābāt fāciʿalarından [ Kütahya intihābātı ] Hayā insāniyetin ziyneti ve her ferdin kerāmetidir. Ve: hayā īmāndandır buyurularak hakka müveddetin de ʿalāmeti olduğu iʿlān edilmişdir. Hayānın katʿiyen fikdānı da bu evsāf-ı celīlenin fikdānına ve hiç olmazsa noksanına ʿalāmet demek olmaz mı? Şimdi intihābātın ʿadil ve nāmūs dāʾiresinde başladığını […]

Avatar photoOSMANLICA14 Ekim 2017
albert-einstein-aynştayn.jpg

5min0
[ Aynştayn-Einstein Nazariyyelerinin ʿİlmī Kıymeti Müʾellifī: Müderris Hāmid İstanbul Milli Matbaʿası 1926 ] İntişārından beri altı ay kadar zamān geçdiği hālde bu eserden şimdiye kadar hiçbir yerde bir tenkīde rāst gelmemekliğimizi fikir hayātımız için büyük bir ıztırāb ile kayd etmeliyiz. Eser eğer bundan beş altı sene evvel intişār etmiş olsaydı, muhakkak böyle karşılanmayacakdı. İzāfiyet nazarriyelerinin […]

Avatar photoOSMANLICA10 Ekim 2017
yaali.jpg

5min0
Şeyh ʿOsmān Şems Efendi Hakkında: Şeyh muhterem ʿOsmān Şems Efendi hazretleri hakkında yazığım makālede sadr esbak ʿĀlī Paşa ile dīvān-ı hümāyūn kaleminde ve bir aralık bedestānda bulunduğu İbnü’l-emīn Mahmūd Kemāl Beğefediden naklen beyān eylemişdim, bu husūsa dāʾir maʿlūmāt zāʾide almak üzere āhīren Mīr müşārün-ʿileyhe mürācaʿatımda bir vechātı īzāhātda bulundu: Hazret-i ʿazīz ile ʿĀzīz Paşa merhūmun […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul