Siyonistlerin Siyāset-i Mahsūsesi – Mihr-i Din Arusi, *Şehbender-zāde Filibeli Ahmed Hilmi* | İlim ve Medeniyet

Enzār-ı millete

Siyonistlerin siyāset-i mahsūsesi

4

İhsār

Artık herkes şirket-i inhisāriyye terkībine alışdı. Lakin bizim bahsedeceğimiz inhisār şirket-i inhisāriyyeyide cāmiʿ-i dehā ʿumūmī bir inhisārdır. Ve bu inhisārdan maksad bildiğimiz rejiler değildir.

Kāriʾlerimizden bilmeyeni olmamalı ki ʿālim-i medeniyyetin en dehşetli afetlerinden birisi de ticāret sınāʿat ve umūr-ı muhtelifede fazla kazanmak diğerlerini kazandırmak küçük sermāyeleri gayr müşemmir ve muʿattal bırakmak rekābetleri mahv ėtmek gibi maksadlarla īcād edilen inhisār keyfiyetidir.

Büyük sermāyelerden büyük şirketlerden iʿtibāren maʿārif sanāyiʿ ve hatta siyāsetgibi şeylerde dahi inhisār-ı keyfiyyeti icrā-yı tahrībāt etmekdedir. Hāsılı muhtasar ve müfīd olarak diyelim ki:

İnhisār-ı ekseriyyet-i beşeriyyenin taʿlīl-i hukūkī ve gasb-ı menfaʿati içi ihtirāʿ edilmiş şeklen medenī teʾsīren ve maksadan vahşi bir silāh-ı gāretdir.

Avrupa ve Amerikada böyle inhisārların Torosların bāʿis olduğu şikayetlerde ara sıra sahāʾif-i matbūʿātı işgāl ediyor. Bu mesʾele hakkında açık bir misāl irāʾesiyle fikirleri tamāmen tenvīr etmek istiyoruz. Farz edelim ki bir kasabada bulunan büyücek sermāye sāhibi birkaç celeb küçük sermāyeli rakīblerini piyasadan kaçırmış ve yalnızca piyasanın hākimi kalmışdır. Kasabaya çobanlar koyun getirdiği vakit bu celeblerden bir tanesi yanlarına giderek çobanlara bir fiyāt verir bu her hālde koyunlara biçilen ? en düşkün derecesidir. Farz edelim ki çobanlar bu fiyāta rāzī olmazlar. Biraz sonra onların yanına müttefik celeblerden diğer biri gider ve bu defʿa evvelki fiyātdan biraz daha düşkün bir fiyāt teklīf eder. Çoban nihāyet ya koyunlarını geri götürmek veyāhūd en ucuz bir fiyātla satmak ıztırārında kalır. Sonra da bu celebler aldıkları koyunları mehmā emken ağır ve yüksek bir fiyātla kasablara satar. Bi’t-tābiʿ kasablar da ahāliye ona göre satar. Şu alış-verişde en çok zarar eden çoban ve ahālidir. Daha az zarar ise kasablara ve bütün kār ise celeblere rācʿ olur.

İşte celeblerin şu hareketi bizim kabūl etdiğimiz maʿnāda bir inhisārdır. Şimdi şu misāli mikyās iʿtibārıyla genişlediğimiz, ve ticāret, mübāyaʿāt-ı resmiyye inşāāt meʾmūriyet vesāʾire gibi bütün muʿāmalāt-ı medeniyyeye teşmīl ediniz, inhisārın ne demek olduğu meydāna çıkmış olur.

Bu hālet sāha-i medeniyyet-i cedīde de bizden daha pek çok tecrübekār memleketleri yıldırmış iken bizim gibi henūz Avrupa usūlü ticāret ve muʿāmalāta az vākıf bir millet işlerinde ne kadar mühlik bir şey olacağı şübhe götürür mü?

Bā-husūs ʿosmānlı ʿanāsır-ı müsellimesinin iktisādiyen ne kadar muhtāç terakkī ve tekāmül olduğu düşünülürse, inhisārın ʿādetā iktisādiyen hayāt-ı milliyyeyi tevkīf edeceği tahakkuk eder.

İşte siyonistler ʿosmānlı ʿanāsır-ı müsellimesinin bu husūsātdaki tecrübesizliğini nazar-ı dikkate alarak meydānı boş bulmuşlar ve ʿazīm bir inhisār meydāna getirmişlerdir.

Bu inhisār memleketi maʿnā-yı teʾmīle cin gibi çarpdı. Ortada pek de görülür bir şey yok idi. Lakin bu görünmeyen tehlikenin asār-ı tahrībi gözleri oyacak kadar aşikār olmuşdu. Hele inhisārın baʿzı muʿālamātı dolayısıyla gerek birtakım işler ve gerek isimler meydāna çıkmışdı.

Cesīm tuhāfiye mağazaları ve emsāli gibi ikinci derecelik işleri diğer bir makālemize bırakacağız şimdilik büyüklerinden ve inhisārın ancak hutūt-ı ʿumūmiyyesinden bahse makālemizin tahammülü var.

Mübāyaʿāt-ı resmiyyeyi tedkīk etsek işin içinde siyonist inhisārının parmağını görürüz hükūmet bir şey satsa iş yine inhisār menfaʿatine yapılmışdır. Köhne topların sūret-i bīʿaī köhne vapurların şekl-i müzāyedesi ve taksīm kışlasının satılmak istenilmesi gibi.

Siyonistlerin işine gelmeyen adamların muʿāmalāt-ı ʿumūmiyyede yeri yok idi. Ve’l-hāsıl memleketin müslümānlara mahsūs ʿurūk-ı iktisādiyyesi tamāmen bu ʿazīm inhisārın elinde idi. ʿOsmānlı Türkiye nāmının izāfesi yapılan banka vapur şirketi vesāʾire gibi teşebbüsāt-ı iktisādiyye hep ʿosmānlı sermāye ve ʿummānı siyonist hazīnesine nāçīz birer hizmetçi yapmak emeliyle ve onlar tarafından yapılmışdı. Lakin inhisār yalnız bu sahaya münhasır kalmıyordu. Siyonistler siyāset ve idāre-i memleket sahasında dahi bir inhisār şuʿbesi yapmak lüzūmunu hissetmişler ve ibtidāları safvet-i āʿmāl ve niyyātları şübhesiz olan ve ittihād ve terakkīnin en sevimli ve nüfūzlu erkānından bulunan baʿzı tecrübesiz vatandaşlarımızı hissen ve cibilleten hem-hālleri olan bir iki kurnaz vāsıta ile tuzaklarına düşürmüşler idi. İşte memleketimizde meşrūtiyeti oyuncak eden idāre-i milleti berbād eyleyen şirket-iinhisāriyye o menhūs inhisār-ı ʿumūmi tarafından çār-nā-çār bilerek ve bilmeyerek emrine itāʿatda açdığı cereyānlara mutāvaʿatda bir makine intizāmıyla işlemek üzere yapılmış idi. İnhisār-ı ʿumūminin bu sahadaki faʿāliyeti uzun uzadıya tahlīl edlmek ister. Bu sebebe mebnī yarınki makālemizi de bu mühim mebhase tahsīs eyleyeceğiz.

Şehbenderzāde Filibeli

Ahmed Hilmi

 

PDF’si:

9.1-günlük hikmet – 27 Temmuz sene 1327 – 9 Ağustos efrenci sene 1911 (2)-min

LATİN ALFABESİNE AKTARAN:

MUSTAFA ÇAĞLAR & EROL TURUNÇ

Not:Bu metnin seçiminde ve latin alfabesine aktarılmasında emeği geçen değerli hocamız Yard.Doç.Dr. Ahmet KOÇAK’a teşekkür ederiz.

KAYNAKÇA:

9.1-günlük hikmet – 27 Temmuz sene 1327 – 9 Ağustos efrenci sene 1911

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul