PALEOGRAFYA OKUMALARI-9 | İlim ve Medeniyet

Avatar photoOSMANLICA19 Mart 20174min0

Göŋül nefsiŋe ḥākim oluben eyle ẓafer peydā

Żiyāsı ḳalbi rūşen ḳılmaġa ėt bir ḳamer peydā

 

Rubʿ-ı meskūnda olan dūde-i şemʿ-i ʿiṣyān

Bir yere gelse ruḫ-ı raḥmete bir ḫāl olmaz

 

Şeb-i yeldāda uzar fecre ḳadar ḳıṣṣa-ı ʿaşḳ

Tā ki mecnūn bitirir nuṭḳunu Leylā söyler

 

Debistān-ı edebde iktisāb-ı ʿilm ü ʿirfān ėt

Demiŋ laḳlaḳla ṣarf ėtme teneffüs-gāh-ı ʿālemde

 

Oldu bāzār-ı cihān revnakı bir dürr-i yetīm

Ki degil iki cihān ḫāṣılı ol dürr-i bahā

 

Vech-i yāre dūş olan ʿālemde seyrān istemez
Cānını cānāne teslīm eyleyen cān istemez

Bu müsāfir-ḥāneniŋ fānīligin fehm eyleyen
Hāne-i ḳalbinde Ḥaḳḳ’dan ġayrı mihmān istemez

 

Nola tācım gibi başımda götürsem dāʾim

Ḳademi naḳşını ol ḥażret-i şāh-ı rüsulüŋ

Gül-i gülzār-ı nübüvvet o ḳadem ṣāḥibidir

Aḥmedā ṭurma yüzüŋ sür ḳademine o gülüŋ

 

Ehl-i ġaflet ẓan ėderki

Yıġdıġım eşyā benim

Bilmez o mağlūb ġaflet

Bir ḳuru ġavġa benim

 

İnsāna ṣadāḳat yaḳışır görse de ikrāh

Yardımcısıdır ṭoġrularıŋ ḥażret-i Allāh

(Sırasıyla taʿlīḳ, riḳʿa, maṭbūʿ hatlarıyla yazılmış.)

 

Ey göŋül ėtme ġurūr dünyâ fenādır ʿāḳıbet

Kāmyāb olsan cihānda yine hicrān ʿāḳıbet

 

Çün fenādır ġam u endīş ėtmege mūcib nedir

Şād u ḥurrem hem ġam u miḥnet yegāndır ʿāḳıbet

 

Gel tevekkül ġūşesinde ey göŋül ḳıl vaḥdeti

Görelim Allāh nederse pür-keremdir ʿāḳıbet

 

Ṣal keştī-i umūrı baḥr-ı tevekküle aḳ

Aç bādbān-ı himmeti yan gel de seyre baḳ

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul