PALEOGRAFYA OKUMALARI-23

0

Yazılmış alnıŋa her neyse fiʿliŋ reddi nā-ḳābil
Hüner bu defter-i aʿmāl-i ʿömrü ḫoşça dürmekdir
Muṣaddaḳdır bu ʿilām tā ezelden mühr-i ḥikmetle
Cihāna gelmeden maḳṣad bu taṭbīḳātı görmekdir

 

Īmān insānı insān ėder

 

Ey dil bu yeter iki cihānda saŋa izʿān
Ḥaḳḳı bulamaz bāṭılı terk ėtmeyen insān

 

Bi’smi’llāhi-rraḥmani-rraḥīm

Göŋül ḥarāreti sönmez şarāb-ı kevserle
Ḥayātı gel içelim būseden ḳadeḥlerle

 

Ḥicaz tėmiryolu

 

Eylerse saŋa cevr ü cefā çerḫ mükerrer
Sen dāmen-i teslīme yapış olma mükedder
Takdīre ʿilāç eyleyemez olsa Felātūn
Elbette olur her ne ise emr muḳadder

 

Müstaḳīm ol ḥażret-i Allāh utandırmaz seni

 

Bir ḳar danesi olsam Mekkeye düşmek isterdim

 

Şerīʿat kim sarāy-ı kibriyādır
Ḥaḳīḳat mülkidir muḥkem binādır
Anıŋ ṭaşını kim oynatırsa
Yoluna başını ḳoymaḳ revādır

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

 

Leave A Reply