İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ İLANI | İlim ve Medeniyet

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ İLANI

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında kurumlar arası yatay geçiş ve merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yoluyla Üniversitemiz Lisans Programlarına kabul edilmek üzere başvuracak öğrencilerde aranan nitelikler, gerekli belgeler, başvuru ve kayıt takvimi, kontenjanlar ve koşullar aşağıda belirtilmiştir.

A-Başvuru ve Kayıt Takvimi

Başvuru ve Kayıt Takvimi

Başvuruların Alınması

04-12 Ağustos 2016

İngilizce Yeterlik Sınavı (En az %30 İngilizce öğretim yapan Lisans programları için)

15 Ağustos 2016

Başvuruların Değerlendirilmesi

16-23 Ağustos 2016

Sonuçların İlanı

25 Ağustos 2016

Asil Kayıtları

29 Ağustos 02 Eylül 2016

Yedek Kayıtları

05-06 Eylül 2016

B- Başvuru ve Kabul Şartları

1)  Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

2) Öğrencinin, yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması gerekir. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

3)  Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanına yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı uluslararası/yabancı uyruklu öğrenciler  başvuramaz.

4) Yatay geçiş yapabilmek için öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim programına ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilmiş, sorumlu olduğu tüm  dersleri almış ve aldığı tüm dersleri tabi olduğu yönetmelik hükümlerine göre başarmış olması gerekir.

5) Kurumlar arası yatay geçiş başvurusu için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının  100 üzerinden en az 70 veya 4 üzerinden en az 2.50 olması şarttır.  Dörtlük sistemde elde edilen başarı notunun yüzlük sistemdeki karşılığı, başvuran adayın kurumunca belgelendirilmemiş (transkript veya ek belge ile) ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun dönüşüm tabloları kullanılır.

6) İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler  birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

7) Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki  genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 veya 4 üzerinden 3.15 olması kaydıyla  ya  da  kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma  programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

8) Kısmen  (en az %30) veya tamamen yabancı dilde eğitim veren lisans programlarına yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için öğrencinin aşağıdaki muafiyet koşullarından birini sağlaması gerekmektedir:

a) Öğreniminin en az son üç yılında, öğretim dili olarak İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak,

b) Son üç yıl içinde, İngilizce YDS sınavından en az 70 puan alan veya ÖSYM tarafından YDS denkliği belirlenmiş başka bir sınavdan muadil puan almış olmak,

9) Türkçe eğitim veren lisans programlarından kısmen (en az %30) veya tamamen yabancı dille eğitim veren programlara (Tıp hariç)  yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin mezun olana kadar ilgili programın mezuniyet şartlarını yerine getirmeleri gerekir. Tıp Fakültesine ise kurul derslerinin telafisi mümkün olmadığından yalnızca kısmen (en az %30) İngilizce veya tamamen İngilizce programlarda okuyan öğrencilerden başvuru alınacaktır. Öğretim dili tamamen İngilizce olan Moleküler Biyoloji ve Genetik programına sadece öğretim dili tamamen İngilizce olan programlarda okuyan öğrenciler başvurabilirler.

10) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

11) Aday başvuruları ilgili fakülte tarafından kurulan yatay geçiş komisyonunca değerlendirilir.

12) Adayların yatay geçiş başvurularında ÖSYS puanları ile Genel Ağırlıklı Akademik Not Ortalamaları dikkate alınır. Bu puanlar kullanılarak aşağıdaki denklemde belirtilen değerlendirme puanı hesaplanır. Asıl ve yedek adayların belirlenmesinde bu değerlendirme puanları kullanılır. Duyuruda belirtilen kontenjan sayısınca aday asıl olarak ve kontenjan miktarının iki katı sayısınca aday yedek olarak belirlenerek sonuçlar ilgili fakültenin yönetim kurulu kararı almasından sonra ilan edilir.

C- Kontenjanlar

Akademik Birim Program Adı Eğitim Dili SINIF2 YURT İÇİ SINIF3 YURT İÇİ
Edebiyat Fakültesi Felsefe Türkçe

2

2

Tarih En az %30 İngilizce

2

2

Türk Dili ve Edebiyatı Türkçe

2

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği En az %30 İngilizce

3

Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce

2

Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat En az %30 İngilizce

2

2

Uluslararası İlişkiler En az %30 İngilizce

2

2

Tıp Fakültesi Tıp En az %30 İngilizce

4

4

D- Başvuru Şekli ve Adresi

Başvurular öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden (http://obs.medeniyet.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yatay_login.aspx adresinden) çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Elden ve posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru sırasında gerekli belgelerin taranarak PDF veya JPG uzantılı olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Belgelerin eksik ya da hatalı yüklenmesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

İngilizce Yeterlik Sınavı ile ilgili bilgi almak için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun web sitesine bakanız: http://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İrtibat Telefonu: 0 (216) 280 22 42-43-44

E- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1) Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı. Bu belgenin üniversite onaylı olması gereklidir. Not Çizelgesi yabancı dilde olan adayların onaylı (Üniversite veya noter) Türkçesini de eklemeleri gerekir.

2) Öğrenci Belgesi.

3) Ders Planı: Öğrencinin ayrılacağı üniversitede kayıtlı olduğu diploma programının onaylı ders planı (dört yıllık, derslerin tümünü gösteren). Ders planı yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü üniversiteden veya noterden onaylı Türkçesini de eklemeleri gereklidir.

4) Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı üniversitede kayıtlı olduğu diploma programının onaylı ders içerikleri. Ders içerikleri yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü üniversiteden veya noterden onaylı Türkçesini de eklemeleri gereklidir.

5) En az %30 İngilizce veya tamamen İngilizce eğitim verilen programlara başvuran öğrencilerin varsa yabancı dil yeterliğini gösteren belge.

6) Disiplin cezası almadığını gösteren onaylı belge. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına dair belge (transkriptte belirtilmiş ise ayrıca istenmez).

7) ÖSYS Sonuç Belgesi: Öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösteren sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.

8) %10 Belgesi (II. Öğretim öğrencileri için): İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk %10’a girdiklerini gösteren resmi belge.

9) Ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf.

Yukarıdaki belgelerin sisteme eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

F- Kayıt İşlemleri

  1. Her bir programa yerleştirilen ve yerleştirilmeyen öğrencilerin puan sıralamalı değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfalarında duyurulur.
  2. Programlara yerleştirilen adaylar başvurularında sisteme yükledikleri belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri, ayrıca nüfus cüzdanı fotokopileri ve 6 adet vesikalık fotoğrafları ile birlikte ve takvimde belirtilen tarih aralığında Öğrenci işleri Daire Başkanlığına şahsen başvurmalıdırlar. Asıl adaylar, takvimde belirtilen tarih aralığında başvuruda bulunmazlarsa kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Takvime uygun olarak boş kontenjanlara yedek adayların kayıtları alınacaktır.

Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurusu İçin Tıklayınız…

Kaynak: medeniyet.edu.tr

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul