FARSÇA 250 FİİL | İlim ve Medeniyet

Mastar Okunuşu Geniş Zaman Gövdesi Okunuşu Türkçe Karşılığı
آختن âhten آز âz çekmek (kılıcı kınından)
آراستن ârâsten آرای ârây süslemek, düzene sokmak
آرامیدن ârâmîden آرام ârâm dinlenmek
آشامیدن âşâmîden آشام âşâm içmek
آزردن âzurden آزار âzâr incinmek, incitmek
آغازیدن âğâzîden آغاز âğâz başlamak
آزمودن âzmûden آزمای âzmây denemek
آسودن âsûden آسای âsây dinlenmek, rahatlamak
آشفتن âşuften آشوب âşûb kızmak, karışmak, dağılmak
آفریدن âferîden آفرین âferîn yaratmak
آکندن âkenden آکن âken doldurmak, yığmak
آگندن âgenden آگن âgen doldurmak, yığmak
آلودن âlûden آلا(ی) âlây bulaşmak, bulaştırmak
آمدن âmeden آی ây gelmek
آمرزیدن âmurzîden آمرز âmurz bağışlamak
آموختن âmûhten آموز âmûz öğrenmek, öğretmek
آمیختن âmîhten آمیز âmîz karıştırmak, karışmak
آوردن âverden آور âver getirmek
آویختن âvîhten آویز âvîz asmak
آهیختن âhîhten آهیز âhîz yukarı kaldırmak
ارزیدن erzîden ارز erz değmek, kıymetli olmak
افتادن oftâden افت oft düşmek
افراختن efrâhten افراز efrâz yükseltmek, yukarı çekmek
افراشتن efrâşten افراز efrâz yükseltmek, yukarı çekmek
افروختن efrûhten افروز efrûz yakmak, aydınlanmak
افزودن efzûrden افزای efzây artmak, artırmak
افسردن efsûrden افسر efsur solmak, üzülmek
افشاندن efşânden افشان efşân saçmak, dağıtmak
افکندن efkenden افکن efken atmak, fırlatmak
انباشتن enbâşten انبار enbâş biriktirmek
انداختن endâhten انداز endâz atmak, fırlatmak
اندودن endûden اندای endây sıvamak, kaplamak
اندوختن endûhten اندوز endûz biriktirmek
اندیشیدن endîşîden اندیش endîş düşünmek
انگاشتن engâşten انگار engâr zannetmek
انگیختن engîhten انگیز engîz kışkırtmak
ایستادن îstâden ایست îst durmak
باختن bâhten باز bâz kaybetmek (oyunda)
باریدن bârîden بار bâr yağmak
بافتن bâften باف bâf dokumak
بالیدن bâlîden بال bâl övmek
بایستن bâyesten بای bây gerekmek
بخشودن behşûden بخشای behşây bağışlamak, acımak
بخشیدن behşîden بخش behş bağışlamak, affetmek
بردن borden بَر ber götürmek
بریدن borîden بُر bor kesmek
بستن besten بند bend bağlamak, kapamak
بودن bûden باش bâş olmak, var olmak, bulunmak
بوسیدن bûsîden بوس bûs öpmek
بیختن bîhten بیز bîz elemek
پاشیدن pâşîden پاش bâş saçmak, dağıtmak, serpmek
پختن pohten پز pez pişirmek, pişmek
پذیرفتن pezîruften پذیر pezîr kabul etmek
پراکندن perâkenden پراکن perâken dağıtmak, yaymak
پرداختن perdâhten پرداز perdâz ödemek, meşgul olmak
پرستیدن perestiden پرست perest tapmak
پرسیدن porsîden پرس pors sormak
پروردن perverden پرور perver beslemek, eğitmek
پریدن periden پر per uçmak
پژمردن pejmurden پژمر permur solmak, pörsümek, kurumak
پژوهیدن pejûhîden پژوه pejûh araştırmak, incelemek
پنداشتن pindâşten پندار pindâr sanmak, saymak
پوشیدن pûşîden پوش pûş giymek, giyinmek, örtmek
پیچیدن pîçîden پیچ pîç kıvırmak, bükmek
پیراستن pîrâsten پیرای pîrây süslemek, donatmak
پیمودن peymûden پیمای peymây ölçmek, katetmek
پیوستن peyvesten پیوند peyvend birleşmek, eklenmek
تابیدن tâbîden تاب tâb parlamak, aydınlatmak
تاختن tâhten تاز tâz saldırmak, dört nala gitmek
تافتن tâften تاب tâb parlamak, aydınlatmak
تراشیدن terâşîden تراش terâş kazımak, yontmak
تراویدن terâvîden تراو terâv sızmak, damlamak
ترسیدن tersîden ترس ters korkmak
ترشیدن torşîden ترش torş ekşimek
ترکیدن terekîden ترک terek çatlamak, yarılmak
تکیدن tekîden تک tek zayıflamak
تنیدن tenîden تن ten örmek
توانستن tevânisten توان tevân yapabilmek, gücü yetmek
جُستن costen جوی cûy aramak
جَستن cesten جه ceh atlamak, sıçramak
جنبیدن conbîden جنب conb kımıldamak
جنگیدن cengîden جنگ ceng savaşmak
جوشیدن cûşîden جوش cûş kaynamak
جویدن cevîden جو cev çiğnemek
چاپیدن çâpîden چاپ çâp yağmalamak
چپیدن çepîden چپ çep tıkamak
چربیدن çerbîden چرب çerb üstün gelmek, egemen olmak
چرخیدن çerhîden چرخ çerh dönmek
چروکیدن çorukîden چروک çoruk kırışmak
چریدن çerîden چر çer otlamak
چسبیدن çesbîden چسب çesb yapışmak
چشیدن çeşîden چش çeş tatmak
چکیدن çekiden چک çek damlamak
چمیدن çemîden چم çem salınmak
چیدن çîden چین çîn dermek, koparmak
خاراندن hârânden خاران hârân kaşımak
خاریدن hârîden خار hâr kaşınmak
خاییدن hâyîden خای hây çiğnemek
خراشیدن hiraşîden خراش hirâş kazımak, tahriş etmek
خرامیدن hirâmîden خرام hirâm salınmak
خروشیدن huruşîden خروش hurûş kükremek, haykırmak
خریدن herîden خر her satın almak
خزیدن hezîden خز hez sürünmek
خشکیدن hoşkîden خشک hoşk kurumak
خلیدن helîden خل hel batmak (diken)
خمیدن hemîden خم hem eğilmek, bükülmek
خندیدن hendîden خند hend gülmek
خوابیدن hâbîden خواب hâb uyumak
خواستن hâsten خواه hâh istemek
خواندن hânden خوان hân okumak, çağırmak
خوردن horden خور hor yemek, içmek
خیسیدن hîsîden خیس hîs ıslanmak
دادن dâden ده dih vermek
داشتن dâşten دار dâr sahip olmak
دانستن dânisten دان dân bilmek
درخشیدن direhşîden درخش direhş parlamak, parıldamak
درویدن dirovîden درو dirov dermek, biçmek
دریدن derîden در der yırtmak, parçalamak
دزدیدن dozdîden دزد dozd çalmak (hırsızlık)
دمیدن demîden دم dem üflemek, nefes almak
دوختن dûhten دوز dûz dikmek
دوشیدن dûşîden دوش dûş sağmak
دویدن devîden دو dev koşmak
دیدن dîden بین bîn görmek
راندن rânden ران rân sürmek, kovmak
ربودن rubûden ربای robây kapmak
رُستن rosten روی rûy bitmek, yeşermek
رَستن resten ره reh kurtulmak
رسیدن resîden رس res yetişmek, ulaşmak, varmak
رَفتن reften رو rev gitmek
رُفتن roften روب rûb süpürmek
رقصیدن reksîden رقص reks dans etmek
رمیدن remîden رم rem ürkmek
رنجیدن renciden رنج renc incinmek
رندیدن rendîden رند rend rendelemek
ریختن rîhten ریز rîz dökmek, saçmak
روییدن rûyîden روی rûy bitmek, yeşermek
زادن zâden زای zây doğmak, doğurmak
زاییدن zâyîden زای zây doğmak doğurmak
زدن zeden زن zen vurmak, dövmek
زدودن zudûden زدای zodây silmek, gidermek
زیبیدن zîbîden زیب zîb yakışmak
زیستن zîsten زی zîy yaşamak
ژولیدن jûlîden ژول jûl kırışmak, buruşmak
ساختن sâhten ساز sâz yapmak, inşa etmek
ستدن siteden ستان sitân almak
ستردن soturden ستر sotur gidermek, silmek
ستودن sutûden ستای sitây övmek
ستیزیدن sitîzîden ستیز sitiz çekişmek
سپردن sopurden سپار sipâr bırakmak, teslim etmek
سرشتن sirişten سرشت sirişt karıştırmak, yoğurmak
سرودن surûden سرای serây şarkı söylemek, şiir okumak
سُریدن sorîden سر sor kaymak
سزیدن sezîden سز sez layık olmak, yaraşmak
سفتن soften سنب sonb delmek, inci delmek
سنجیدن sencîden سنج senc tartmak, öçlmek
سوختن sûhten سوز sûz yanmak
سودن sûden سای sây sürtmek, törpülemek
شایستن şâyesten شای şây yaraşmak, yakışmak
شتافتن şitâften شتاب şitâb acele etmek, koşmak
شدن şoden شو şev olmak
شستن şosten شوی şûy yıkamak
شکافتن şikâften شکاف şikâf yarmak, sökmek
شکستن şikesten شکن şiken kırmak
شکفتن şukuften شکف şukuf açılmak
شمردن şomurden شمر şumur saymak
شناختن şinâhten شناس şinâs tanımak
شنیدن şenîden شنو şinev işitmek, duymak
شوریدن şûrîden شور şûr ayaklanmak, isyan etmek
غرّیدن ğorrîden غر ğorr kükremek
غنودن ğunûden غنو ğinev uyumak
فرستادن firistâden فرست firist göndermek, yollamak
فرسودن fersuden فرسای fersây yorulmak, eskimek
فرمودن fermûden فرمای fermây emretmek
فروختن furûhten فروش furûş satmak
فریفتن ferîften فریب ferîb aldatmak
فشردن fuşurden فشار fişâr sıkmak
کاستن kâsten کاه kâh azaltmak, eksiltmek
کاشتن kâşten کار kâr ekin ekmek, dikmek
کاویدن kâvîden کاو kâv kazmak
کردن kerden کُن kon yapmak, etmek
کُشتن koşten کُش koş öldürmek
کشیدن keşiden کش keş çekmek
کندن kenden کَن ken kazmak
کوچیدن kûçîden کوچ kûç göç etmek
کوشیدن kûşîden کوش kûş çalışmak, çaba harcamak
کوفتن kûften کوب kûb dövmek, ezmek
گذاشتن gozâşten گذار gozâr bırakmak, koymak
گذشتن gozeşten گذر gozer geçmek
گراییدن girâyîden گرای girây yönelmek, meyletmek
گردیدن gerdîden گرد gerd dönmek, dolaşmak
گرفتن giriften گیر gîr almak, tutmak
گرویدن girevîden گرو girev inanmak
گریختن gorîhten گریز gorîz kaçmak
گریستن girîsten گری giry ağlamak
گزاردن gozârden گزار gozâr yerine getirmek
گُزیدن guzîden گزین guzîn seçmek
گزیدن geziden گز gez ısırmak
گساردن gosârden گسار gosâr içki içmek
گستردن gosterden گستر goster yaymak
گسستن gosesten گسل gusil koparmak, ayırmak
گشتن geşten گرد gerd gezmek, dolaşmak
گشودن guşûden گشای guşây açmak, fethetmek
گفتن goften گو söylemek, demek
گماشتن gomâşten گمار gomâr görevlendirmek, ısmarlamak
گنجیدن goncîden گنج gonc içine almak, sığmak
لرزیدن lerzîden لرز lerz titremek, sarsmak
لغزیدن leğzîden لغز leğz kaymak
لمیدن lemîden لم lem yaslanmak, dayanmak
لنگیدن lengîden لنگ leng topallamak, aksamak
لهیدن lihîden له lih ezilmek
لیزیدن

 

lîzîden لیز lîz kaymak, karışmak
لیسیدن lîsîden لیس lîs yalamak
ماسیدن mâsîden ماس mâs donmak
مالیدن mâlîden مال mâl sıvamak, sürmek
ماندن mânden مان mân kalmak
مانستن mânisten مان mân benzemek
مردن morden میر mîr ölmek
مکیدن mekîden مک mek emmek
نازیدن nâzîden ناز nâz övünmek, naz etmek
نالیدن nâlîden نال nâl inlemek
نامیدن nâmîden نام nâm adlandırmak
نشستن nişesten نشین nişîn oturmak
نکوهیدن nikûhîden نکوه nikûh kınamak, sitem etmek
نگاشتن nigâşten نگار nigâr yazmak, resim çizmek
نگریستن nigerîsten نگر niger bakmak, görmek
نمودن numûden نمای numây göstermek
نهادن nihâden نه nih koymak, yerleştirmek
نهفتن nuhûften نهان nihân gizlemek, saklamak
نواختن nevâhten نواز nevâz çalmak, okşamak
نَوشتن neveşten نورد neverd katetmek
نِوشتن nivişten نویس nivîs yazmak
نوشیدن nûşîden نوش nûş içmek
هراسیدن herâsîden هراس herâs korkmak, ürkmek
هشتن hişten هل hil bırakmak
ورزیدن verzîden ورز verz çalışmak, spor yapmak
وزیدن vezîden وز vez esmek
ویراستن vîrâsten ویرا vîrâ düzenlemek
یارستن yâresten یار yâr muktedir olmak
یافتن yâften یاب yâb bulmak

Hazırlayanlara teşekkürü bir borç bilirim. Pdf halini de paylaşıyorum. Yaklaşık sayılar olduğunu da belirteyim.

Fiil Listesi 250 fiil

FARSÇA GENİŞ ZAMAN FİİL KÖKLERİ & ZAMANLAR & KİPLER

İBRANİCE ÖĞRENİYORUM SETİ A2 SEVİYESİ ÇIKTI!

ARAPÇA BASIN KELİMELERİNE GİRİŞ

Avatar photo

Ozan Dur

İstanbul 29 MÜ'den mezun Filistin ve İran Araştırmaları- yazar [email protected] Poliglot (7), dillere dair


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul