Yazar: Mücahit Bayram IŞIK

DEMOKRASİ2.jpeg

7min0
Demokrasiye yapılabilecek eleştirilerden bir diğeri de halkın tamamen politize olması açısından ortaya çıkan sorunlar nev’indendir. Samual Hungtington’un “The Crisis of Democracy” adlı eserinin tezi: demokratik yönetiminin krizine yol açan şey, demokratik yaşamın yoğunluğundan başka bir şey olmadığıdır. Ali Yaşar Sarıbay buna demokratik yaşamın fetişleştirilmesi adını da vermektedir. Demokratik süreç, sürekli olarak oyuna sokma, özneleşme biçimlerinin […]

DEMOKRASİ2.jpeg

5min0
** İktidara gelmek ve orada kalmak açısından yönetim biçimleri incelendiğinde uzun süren bir azınlık otoriteryenizminden sonra, çoğunluk otoriteryenizminin de bir müddet demokrasi olarak görünmesi doğaldır… Demokrasiye yapılabilecek eleştirilerden bir diğeri de halkın tamamen politize olmasıdır. Samuel Hungtington’un “The Crisis of Democracy” adlı eserinin tezi: demokratik yönetiminin krizine yol açan şey, demokratik yaşamın yoğunluğundan başka bir […]

Avatar photoMücahit Bayram IŞIK20 Aralık 2019
DEMOKRASİ2.jpeg

8min0
…Freud’un “Psikanaliz”inin kapitalizmin elinde bir silah olması da tüketiciyi tamamen sömürebilmek için onun tüm psikolojisini bilmekten geçmektedir. Zaten “Psikanaliz”in de temel mantığı insanı özgürleştirmek değil, kontrol etmek üzerinedir… Demokrasi üzerine yapılan eleştirilerden bazıları da marxist ya da sosyalizm savunusu yapan bazı düşünürlerin eleştirisidir. Onlar bir yönetim modeli olarak demokrasinin ve bireyin kapitalizmin mütemmim cüzü olarak […]

DEMOKRASİ2.jpeg

14min0
Jacques Ranciére, “Demokrasinin manasını kavramak bu imandan vazgeçmek demektir.” der. Bu ifade, Ortega y Gasset’in “İnsan ve Herkes” adlı eserinde bir toplum tanımı yaparken verdiği bir elma örneği üzerinden; elmanın bile bir bütününün aynı anda kavranamadığını ve aynı anda elmanın tümüne nazar kılınamadığı örneğini akla getirmektedir. Elma ele alındığında onu bir bütün olarak ancak ve […]

Artificial-Intelligence.jpg

13min0
…metafizik bir ön kabul olmadan hiçbir medeniyet olmaz… …Metafizik bir temel olmadan siyasi düzen ve medeniyet kurmak mümkün değildir. Nicelik(ğ)in sosyal hayata egemen olması, teknikî gelişmişlik ve ilerleme bir medeniyetin temelini oluşturan nedenler değildir. Ancak bir düşünce, davranış biçimi ve bir tavrın sonucu olarak ortaya çıkabilir. Yani arka planında söz konusu medeniyetin dayandığı sabiteleri ayakta […]

EYGİ-1.jpg

14min0
Mehmed Şevket Eygi Bey ile tanışıklığım 2013 yılının Aralık ayına tekabül etmektedir. Beyefendinin sofrasında ve sohbetinde bulunduğum ilk gün fakirin tercüme-i halini sorduktan sonra incelediği bir kitaptan başını kaldırıp gözlüğünü gözünden alıp fakire dönerek “İnsan her zaman iki yol ayrımındadır.” sözünü sarf ettiler. Lafız olarak basit ancak ihtiva ettiği mana itibari ile epeyce uyarıcı nitelikte […]

araçsallaştırma.png-2.jpg

19min0
Bir önceki metinde medeniyet, insanı her açıdan merkeze alan bir bakış açısı ile tanımlanmaya çalışılmıştır. Yin Yang öğretisinde olduğu gibi insanın zıt iki kutuptan oluştuğu vurgulandı. Sadece metafizik/mistik ya da sadece fizik temelli bütün tanımlamaların nakıs kalacağından bahsedilmiştir. Aynı zamanda malûmun ilâmı olan etimolojik derinlik ve kavramsal bir şema yolu ile aktarılmaya çalışılmıştır. Bu şema […]

medeniyet-1024x712.jpg

13min0
Aristoteles “Politika” adlı yapıtının hemen başında insanı “zoon politikon” olarak; insanı özü ve doğası gereği politik diye tanımlar. (Human beings are by nature political animal) Bu sözün arka planında politik bir hayvan nitelemesi insanoğlunun fıtrî olarak toplumsal bir canlı olduğuna delâlet etmektedir. Bu bağlamda insanoğlu maddî-manevî kemaline bir toplum içerisinde ulaşabilir. İnsan için bir toplumun […]

1386887489789780.jpg

7min0
Cengiz Aytmatov’un ‘Gün Olur Asra Bedel’ adlı romanını lise talebesiyken okuduğumu beyanla en çok dikkatimi celb eden noktanın mankurt kavramı olduğunu belirtmek isterim. Binaenaleyh, son zamanlarda milletçe tecrübe ettiğimiz talihsiz olayları açıklamada bir nebze olsun yardımı olacağı kanaatindeyim. Mankurt; isyanı, itaatsizliği düşünemeyen tek varlıkmış. Efendisine köpek gibi sadık, onun sözünden asla çıkmayan, başkalarını dinlemeyen… Juan-Juanlar’ın […]

aramak1-1024x582.png

20min0
Bugünkü manâda Sosyoloji ilminin kurucu babası olarak görülen İbn Haldun’un asabiyye ve umran teorisi takipçisi sayılabilecek Arnold Toynbee’nin ‘sınama ve cevap verme’ yaklaşımına temel teşkil etmiştir. Toynbee’ye göre ‘‘Bir topluluk, birtakım biyolojik özelliklere yahut olağanüstü güçlere sahip olduğu için değil, karşısına çıkan maddî ve manevî krizlere, meydan okumalara ve sınamalara cevap verme kabiliyetine sahip olduğu […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul