LİBERALİZM NEDİR? | İlim ve Medeniyet

Liberalizm, bireyin özgürlüğünü, özerkliğini, temel haklarını garanti altına almayı amaçlayan ve bu nedenle siyasal iktidarın sınırlandırılması üzerinde duran bir düşünce şeklidir.

Liberalizm, tarihsel birikim ve çatışmaların süzgecinden geçerek günümüzde bütün bir siyasal sistem olarak varlığını sürdürmektedir.

LİBERALİZMİN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ

18. yüzyılın sonlarına doğru Liberalizm akımı Avrupa’da geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Bu çağda “Ulusların Zenginliği” kitabıyla ekonomide Merkantilizme karşı Serbest Piyasa Ekonomisini savunan Adam Smith, bireyin özgürlüğü bağlamında ifade özgürlüğünü savunan John Stuart Mill ve Jeremy Bentham gibi önemli düşünürler Liberalizm akımının önemli temsilcileri olmuşlardır. Endüstri Devriminin de etkisiyle, 19. yüzyılın sonlarına kadar sivil ve siyasi toplum kurumlarının çoğu liberalizm etkisinde dönüşüm yaşamıştır.

LİBERALİZMİN ELE ALDIĞI KONULAR

Liberalizm akımının etkili olduğu yerlerde; köleliğin kaldırılması, çalışma özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, polis gücüne getirilen sınırlamalar, keyfi müdahalelere karşı mülkiyet hakkını garanti altına alınması, basın ve dini inanç özgürlüğü, kadınların eşit haklarının gittikçe tanınması, ulus içinde ve uluslararası serbest ticaret gibi değişiklikler meydana gelmekteydi.

MODERN LİBERALİZMİN DOĞUŞU VE KLASİK LİBERALİZM ELEŞTİRİSİ

LİBERALİZM VE DEMOKRASİ

LİBERALİZM VE ÖZGÜRLÜK

EKONOMİK UÇURUM VE LİBERALİZMİN DÜŞÜŞÜ

 

 

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul