İSPANYOLCA SIK KULLANILAN KELİMELER | İlim ve Medeniyet

 

İSPANYOLCA

 

İNGİLİZCE

 

TÜRKÇE

abrir to open, unlock açmak
absoluto absolute, absolutely tam,bütün,tümüyle
abuelo grandfather, grandpa büyükbaba, dede
acabar to finish bitirmek
 

aceptar

to accept, receive, take, take in  

almak, kabul etmek

acercar to approach yaklaşmak
acordar accede, agree, consent kabul etmek, razı olmak
acto act iş, davranış, hareket
acuerdo agreement Anlaşma, Uyum, mutakabat
adelante ahead önde, ilerde, İleriye
adquirir to acquire kazanmak, elde etmek
advertir to notice, warn, admonish uyarmak
afectar to affect etkilemek
agua water su
ahora now şimdi
alma soul can
amar to love sevmek
ambos both ikisi de,
amigo friend arkadaş
amor love sevgi
añadir to add eklemek, katmak
año year yıl
antes de before, formerly eskiden, önce
aplicar to apply uygulamak
apoyar to support, espouse, maintain desteklemek
aprender to learn öğrenmek
aprovechar to take advantage of yararlanmak
árbol tree ağaç
arma weapon silah
arriba up yukarıda
arte art sanat
asegurar to assure inandırmak
asunto matter, bussiness konu, mesele
atreverse to dare cesaret etmek
aumentar to increase, raise çoğaltmak
avanzar to advance ilerlemek
ave bird kuş
ayer yesterday dün
ayuda aid, help yardım
ayudar to help yardım etmek
azul blue mavi
azúcar sugar şeker
beber to drink içmek
bien well, good iyi, doğru
blanco white beyaz
brazo arm kol
buscar to look for, to seek aramak
caballo horse at
cabeza head kafa, baş
cada each her
caer to fall düşmek
calle street sokak
cama bed yatak
cambiar to change değiştirmek
caminar to walk yürümek
camino road yol
cantar to sing şarkı söylemek
cara face yüz
carne meat et
carta letter mektup
casa house ev
casar to marry evlendirmek
casi almost hemen hemen, az kalsın, neredeyse
celebrar to celebrate kutlamak
cerebro brain beyin
cerrar to close kapatmak
cielo sky, heaven gökyüzü, cennet
ciencia science bilim, ilim
ciento one hundred yüz
cinco five beş
ciudad city şehir, kent
clase class sınıf
 

coche

car  

araba

coger to take, to get yakalamak, toplamak
comer to eat yemek
como as, since, like gibi
cómo how nasıl
comprar to buy, purchase satın almak
conducir to drive sürme, araba sürmek
conocer to know, meet bilmek
conocimiento knowlogde bilgi
consecuencia consequence sonuç
conseguir to obtain elde etmek
conservar to conserve korumak, saklamak
construir to construct, build inşa etmek, yapmak
contener to contain içermek
contestar to answer, reply cevap vermek, yanıtlamak
contra against karşı, muhalif
convencer to convince ikna etmek
conversación conversation görüşme
convertir to turn into, convert değiştirmek, dönüştürmek
corazón heart kalp
cortar to cut budamak, kesmek
cosa thing şey
crear to create yaratmak
creer to believe inanmak
cual as, like gibi
cuál which, what hangi
cuarto quarter çeyrek
cuatro four dört
cubrir to cover örtmek, kapamak
cuerpo body vücut
dar to give vermek
de of, from -in, -ın, -nin, -nın; -den, -dan
decidir to decide karar vermek
decir to say, tell söylemek
decisión decision karar
declarar to declare bildirmek, ifade etmek
dedicar to dedicate adamak
defender to defend savunmak
defensa defense savunma
definir to define tanımlamak
dejar to leave terk etmek
demasiado too much çok fazla, aşırı
demostrar to demonstrate kanıtlamak
dentro within, in içinde
desarrollar to develop geliştirmek, kalkındırmak
desarrollo development gelişme, kalkınma
descubrir to discover keşfetmek
desear to wish istemek, arzulamak
deseo desire istek, arzu
despertar to wake up uyanmak
después de after -den sonra
destino destiny, destination kader
detener to stop durdurmak, engel olmak
determinar to determine belirlemek
día day gün
diez ten on
diferencia difference fark
difícil difficult zor
dificultad difficulty zorluk, güçlük
dinero money para
dios god Allah
dirección address, direction adres, yön
disponer to arrange düzenlemek, hazırlamak
dolor pain ağrı, sızı
dormir to sleep uyumak
dos two iki
duda doubt şüphe
durante during süresince
duro hard sert
edad age yaş
ejemplo example örnek
elección election seçim
elegir to choose, select seçmek
encima over it üzerinde, yukarıda
encontrar find bulmak
encuentro encounter, meeting karşılaşma, buluşma
enfermedad illness, disease, sickness hastalık
enfermo ill, sick hasta
enseñar to teach öğretmek
entender to understand anlamak, kavramak
entrada entrance, entry giriş
entrar to enter girmek
enviar to send göndermek
escapar to escape, run away kaçmak
escribir to write yazmak
escuchar to listen dinlenmek
esfuerzo effort, endeavor, exertion gayret, çaba
especial special özel
especie species tür, çeşit
esperanza hope, prospect umut, beklenti
 

esperar

 

to hope, wait

umutlanmak, beklenti içinde olmak, ummak
espíritu spirit ruh
estado state devlet
estar to be, stay olmak, bulunmak
estrella star yıldız
evitar to avoid kaçınmak, sakınmak
exigir to demand talep etmek
existencia existence varlık
existir to exist var olmak
éxito success başarı
experiencia experience deneyim
explicar to explain açıklamak
expresión expression ifade
extender to extend genişletmek
extranjero/a foreigner, foreign yabancı
extraño strange garip
fácil easy kolay
falta lack eksiklik
familia family aile
famoso famous ünlü
fiesta celebration, party parti, şenlik
fin end son
flor flower çiçek
frío cold soğuk
fuego fire ateş
fuerte hard, strong güçlü
fuerza force, strength güç, kuvvet
ganar to win kazanmak
grande big, great büyük
grave grave, deep ağır; ciddi
gritar to shout, scream bağırmak
guardar to keep korumak
guerra war savaş
hablar to speak, talk konuşmak
hallar to find, discover bulmak, keşfetmek, rastlamak
hermoso beautiful güzel
hora hour saat
hoy today bugün
iglesia church kilise
igual equal eşit
impedir to prevent engellemek, önlemek
incluir to include kapsamak
ir to go gitmek
izquierda left sol
jardin garden bahçe
joven young person genç
juego game, playing oyun
leer to read okumak
lento slow yavaş
levantar to lift, raise kaldırmak, yükseltmek
ley law kanun, yasa
libertad freedom özgürlük, bağımsızlık
libro book kitap
literatura literature edebiyat
llamar to call, phone çağırmak
llegar to arrive ulaşmak
llenar to fill doldurmak
lleno full dolu
llevar to take, carry taşımak
llorar to cry, weep ağlamak
lugar place yer
luz light, lighting aydınlık, ışık
madre mother anne
malo bad kötü
mañana morning, tomorrow sabah, yarın
mano hand el
mar sea deniz
más more daha çok
matar to kill öldürmek
médico doctor doktor
medida measurement ölçü
mejor better daha iyi
menos less daha az
menudo small, insignificant minik, küçük
merecer to deserve hak etmek
mes month ay
miedo fear korku
mientras while iken
mil thousand bin
mirar to watch bakmak, seyretmek
mismo same aynı
morir to die ölmek
mostrar to show göstermek
mundo world dünya
muy very çok
nacer to be born doğmak
nada nothing hiçbir şey
necesitar to need ihtiyacı olmak, gereksinim duymak
negar to deny inkar etmek, yalanlamak
nivel level seviye, düzey
noche night gece
nombre name isim
noticia the news haber
novela novel roman
nuevo new yeni
nunca never asla, hiçbir zaman
obtener to obtain, get elde etmek
ocho eight sekiz
ocupar to occupy işgal etmek
ofrecer to offer teklif etmek
oír to hear işitmek, duymak
ojo eye göz
olvidar to forget unutmak
oro gold altın
padre father baba
pagar to pay ödemek
país country, nation ülke
palabra word sözcük, kelime
papel paper kağıt
pared wall duvar
paz peace barış
película film, movie film
peligro danger tehlike
pelo hair saç
pensar to think düşünmek
peor worse daha kötü
pequeño small küçük
perfecto perfect mükemmel
permanecer to remain kalmak
permitir to allow izin vermek
pero but ama
pobre poor yoksul
poco little, few biraz, az
poner to put yerleştirmek
porque because çünkü
precio price, cost fiyat, ücret
pregunta question soru
preguntar to ask sormak
preocupar to worry endişelenmek
preparar to prepare hazırlamak
presidente president başkan
primer first birinci, ilk
producir to produce üretmek
producto product ürün
proyecto project proje
publicar to publish yayımlamak
puerta door kapı
quedar to stay kalmak
querer to want istemek
reconocer to recognize tanımak
reducir to reduce azaltmak
regresar to return, come back geri gelmek
reír to laugh gülmek
religioso religious dindar
repetir to repeat tekrarlamak
representar to represent temsil etmek
resolver to solve çözmek
responder to answer cevap vermek
responsable responsible sorumlu
respuesta answer cevap
resto rest kalan, artık
resultado result, outcome sonuç
revista magazine dergi
rey king kral
rico rich zengin
riesgo risk risk
rojo red kırmızı
romper to break kırmak
ropa clothes giysi
saber to know bilmek
salida exit çıkış
salir to leave, go out çıkmak
sangre blood kan
secreto secret gizli
seguir to follow izlemek
según according to göre
seis six altı
semana week hafta
sentar to seat, sit oturmak
sentimiento feeling duygu, his
sentir to feel duygulanmak, hissetmek
separar to separate ayırmak
serio serious ciddi
servir to serve hizmet etmek
siempre always daima, her zaman
siete seven yedi
siglo century yüzyıl, asır
significar to mean anlamına gelmek
siguiente following, next sonraki
silencio silence sessizlik
simple simple sade, basit
sin without -siz, -sız
sociedad society toplum
sol sun güneş
sonreír to smile gülümsemek
sostener to support desteklemek
suerte luck şans
suficiente enough yeterli
suponer to suppose zannetmek
surgir to arise ortaya çıkmak
tal vez perhaps belki
temer to fear korkmak
terminar to finish bitirmek
tiempo time zaman
tocar to touch dokunmak
todo everything her şey
tomar to take, to drink almak; içmek
trabajar to work çalışmak
trabajo job
traer to bring getirmek
tratar to try denemek
tres three üç
uno one bir
usar to use kullanmak
utilizar to use yararlanmak
vacío empty boş
valer to be worth eşit olmak
valor value değer, kıymet
vecino neighbor komşu
veinte twenty yirmi
vender to sell satmak
venir to come gelmek
ventana window pencere
ver to see görmek
verano summer yaz
verdad truth gerçek
verde green yeşil
viaje travel yolculuk
vida life hayat
viejo old yaşlı, eski
viento wind rüzgar
violencia violence şiddet
vista vision manzara
vivir to live yaşamak
volver to return geri dönmek
voz voice ses
vuelta return dönüş
y and ve

Ahmet Gülümser

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul