HİNT MÜSLÜMANLARI ARASINDA TÜRK MUHABBETİ | İlim ve Medeniyet

Hindistan’da münteşir zemîn-dar gazetesi Hint Müslümanlarının Türkiye’ye muʿâvenet-i maliyeye devam etmeleri hakkında bir baş makale neşr etmiştir. Bu makalenin şayan-ı dikkat aksamı bir vech anıdır:

On iki seneden beri ve harb eden Anadolu’nun fedâkâr köylüleri henüz kuşaklarını çözerek istirâhat etmemişlerdir. Sulh ile beraber Türkler içün artık mesaʿi-i iktisadiyye başlıyor. Fabrikalara, şirketlere, demir yollara şiddetle ihtiyaç vardır. Türkler kılınç istiʿmâlinde ki kabiliyetleri kadar terakkiye olan istiʿdâdlarını da ʿâlemin önünde ispat etmek mecburiyetindedirler. Harap yurtlar tamir edilecektir. Yakında Makedonya’dan yarım milyon muhâcir gelecektir. Bütün bu musîbetimizde Müslümanlar binlerce ihtiyaç karşısındadırlar. Bunlar yiyecekle ihtiyaç karşısındadırlar. Bunlar yiyecekle, giyecekler alât-ı zirâ’iyyeye  muhtâc oldukları gibi gelecek hasada kadar açlık ve kış felaketlerinden de muhafaza edilmelidirler.

Türkiye’nin bu muhâcirlere yardım edebilmesi içün milyonlarca rubyesi olmalıdır, bu gün Garp’ta Müslümanlara kimse candan yardım etmez. Yunanlıların Avrupa’da, Amerika’da akrabası çoktur. Cemʿiyyet-i akvâm, bütün Hırıstiyan milletler onun hakkında her türlü muʿâveneti etmektedirler. Fakat Türklerin istʿâne edecek cenab-ı Alllah u millet-i islamiyyeden başka kimsesi var mıdır? Hint Müslümanları bu babdaki meʾsuliyetlerini bi’l-idrâk İslam’ın bu son müstakil hükümetinin muhafazasına canlarıyla, mallarıyla muʿavenet ve sarf-ı himmet etmelidirler. Türkiye’nin şan u şerifinde ʿalem-i islamın vakâr-ı ‘azameti gizlidir. Bizim vücudumuz onun bekasıyla kâʾimdir. El-yevm Ankara ve İstanbul’da İngiliz, Fransız, Amerikan, İtalyan, ve diğer milletlere mensup bir çok sermaye-darlar imtiyaz almak için toplanmışlardır. Acaba Hindistan’da Türkiye’de kıymetlerini arayacak sermaye-dar Müslümanlar yok mudur?

Ve sūretle Hintlilerin Türklerle münāsebātı

Daha ziyade takviye bulacak ve İslâm’ın paresi yine İslâm’ın cebinde kalacaktır. Halen Anadolu’da bulunan mâlik Abdü’l-kayyum Sami Burusadaki (Bursa) ipek fabrikatörünün Hint Müslüman ticaretinin muʿâvenetler arzusunu izhâr ettiğini bize yazmıştı. Bu babdaki Müslüman Nacarlardan birkaç zat Türkiye’nin ipek kumaşlarını Hindistan’a celp ederlerse her halde bu fabrika mühim bir yardım görecekdir. Hindistan Müslümanları Türkiye ve şark-ı karibinde muʿamele yapacak bir ticaret şirketi teʾsis ettikleri takdirde bu şirketin yüz binlerce eshâmı sühûletle satacağını zan ederiz.

Bugün Türklere harp zamanında olduğundan fazla muʿâvenet lazımdır. O sırada yüz binlerce rubyenin hiç kıymeti yoktur. Hal-i hazır ve saʾit-i harbiyenin bahası iʿtibarıyla Hind Müslümanlarının bütün muʿavenetleri bir günlük harp masrafına tekabül edemiyordu. Fakat hāl-i sulhda gönderilecek birkaç yüz bin rubiyenin içine faʾidesi olacaktır. Hilafet cemʿiyyeti, resü’l-ihrâr Mevlana mehmed ʿalinin tavsiyesi mûcibince iʿâne derçte başlamalı. İlk taksit olmak üzere en az yarım milyon rubye Gazi Mustafa Kemal Paşa emrine gönderilmelidir. Ondan sonra toplanacak meblağ ceste ceste irsal olunur.

Hindistan’ın geçen harpte sebak eden yardımından o kadar müteşekkir kalan Gazi Mustafa Kemal Paşa hal-i sulhda Türkiye’ye ibrāz edilecek muʿâvenetden pek memnun olacağı gibi Hindistan’ın muʿâvenetiyle yiyüp giyinecek olan mücâhid ve muhâcir Türkler de bize karşı büyük bir muhabbet-perverde edeceklerdir. Bu râbıta ittihâd-ı İslâm zincirinde gayet kutlu bir halka olacak ve Müslümanların vahdeti ve hem dörtlükleri düşmanlara fevkalade hayret verecektir. Bakalım hilafet cemʿiyyeti bizim sedamızı ne zaman işitecek, Hindistan Müslümanları Türkiye’ye yeniden muʿâvenet içün ne vakit faʿaliyete geçeceklerdir. İzaha hacet yok ki iş pek zaruri ve elzemdir ve bir an evvel başlamalıdır.

 

 

 

LATİN ALFABESİNE AKTARAN:

MUSTAFA ÇAĞLAR & EROL TURUNÇ

 

Not:Bu metnin seçiminde emeği geçen ve yardımlarını esirgemeyen değerli hocamız Yard.Doç.Dr. Abidin KARASU’ya teşekkür ederiz.

 

KAYNAK: AHALİ GAZETESİ (1919-1921)

 

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul