Riḳʿa Meşḳi Olaraḳ Yazılmaḳ Üzere Tertīb Ėdilmiş Bir Maḳālecikdir:

0

Riḳʿa Meşḳi Olaraḳ Yazılmaḳ Üzere Tertīb Ėdilmiş Bir Maḳālecikdir:

Maʿlūmdur ki biḥasebi’ẓ-ẓāhir-i nebātāt teneffüse ḳābiliyetiyle cemādātdan, ḥayvānāt meşī ve ḥareketiyle nebātātdan, insān ise nuṭuḳ ve ṭalāḳatiyle ḥayvānātdan mütemeyyiz ve fikir ve maʿrifeti sāyesinde ḥākim-i ḥikmetsiz ay ṭabīʿat ʿunvān mefḥaretine ḥāʾizdir.

Fikr-i beşer bir cevher ṣedef-neşīne beŋzer ki ārāyiş maʿraż-ı istifāde olması ancaḳ nuṭuḳ ve taḳrīr ve kütb-i taḥrīr ile müyesser olur.

Kitabet-i ṣayḳal-ı feyż-āver nuṭḳuŋ cevher-i ʿirfāna baḫş ėtdigi runiḳ ve şaʿşaʿyı tekmīl ve teʾyīde ḥizmet ėtdigi için kelāmıŋ ve müdāvel-i efkār meddār-ı yegāne-i temeddün olmak, o da muḥażżā vāsıṭa-ı tekemmüle ḥuṣūl bulmak ḥasebiyle

Netīce-i ṭabīʿiyye-i medeniyyet olan saʿādet-i ḥāl-i enāmıŋ mülkü’ṣ-ṣıyānesi ḥükmündedir!

Fikir, kelām şeklinde ṭoġar, kitābet sāyesinde yaşar bir cesīm laṭīfdir ki feyż-i ṭarāvet ve ḳaderve meziyeti ḥüsn-i beyān ve edāye derece-i müḳāreneti nisbetinde celb-i diḳḳat ve kesb-i ehemmiyyet ėder. Nāḳıṣ-ı ifāde olunmuş mükemmel bir fikir, çirkin bir ṣūrete naṣīb olmuş güzel sīret gibi, maẓhariyetinden müştekī görünür.

İşte, ḥīn-i ṭulūʿ ve ḥuṣūllerinde birer heyūlā-yı taṣavvurdan ʿibāret olan mevālīd-i fikriyyeyi tecsīm ve tezyīn ėtmesi ḥiṡṡiyetiyledir ki kitābeti edebiyāta aṣlü’l-esās ʿadd ėderler.

Ḥüsn-i ḥaṭ ise, güzel bir vücūduŋ güzel giydirilmesi ḳabīlinden olaraḳ, kitābetiŋ naẓar-ı şikār bir lāzıme-i ḳıymet ve iʿtibārıdır!

 

PDF’si:

Riḳʿa Meşḳī Olaraḳ Yazılmaḳ Üzere Tertīb Ėdilmiş Bir Maḳālecikdir

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

MUSTAFA ÇAĞLAR & EROL TURUNÇ

KAYNAKÇA:

(İSAM tarafından halka açılan “Osmanlıca Makaleler VT” den metnin PDF’si temin edilmiştir.)

Rika Meşki Olarak Yazılmak Üzere Tertib Edilmiş Bir Makaleciktir.– İstanbul: Artin Asaduryan, Mehmed Fuad, 22 Eylül 1310.

Ma’lumat, cilt: I, sayı: 32, sayfa: 252-253

Leave A Reply