İstikbāl-i Vatanın Şuʿle-i Ümīdi Gençlikdir – *Şehbender-zāde Filibeli Ahmed Hilmi*

0

Enzār-ı millete

İstikbāl-i vatanın şuʿle-i ümīdi gençlikdir

Nāsiye-i şebābete leke süren sefillere laʿnet

Kimse şübhe etmiyor ki vatan ve milletimizin mukadderāt-ı istikbāli ʿavāmil-i hādimesinin gayret ve mukadderetiyle mütenāsib olacakdır. Selāmet-i milliyye nesl-i ātīizin bize ezher-i cihet fāʾik olmasıyla teʾmīn edilebilecektir.

Vatan ve milletini seven vazīfe-i mukaddesesini takdīr edebilen her ferd, gençliğe yardıma gençliğe hürmete meʾmūr ve mecbūrdur. Gençliğe meveddet istikbāl vatanı sevmek demekdir. Eğer biz kendimizden daha halūk daha gayūr daha ahlāklı ve daha mütenevver-i ahlāk yetişdirmezsek memleketimizin ʿavāmil-i muhāfaza ve ʿümrānını yetişdirmemiş, vazifemize ihānet etmiş oluruz.

Efsūn ki gençliği enzār-ı milletde şāʾibedār edecek bir fiʾe. Meydānı boş bularak bütün bir faʿāliyet mekrūhe ile ʿāmme-i milleti hem maʿārif ve terakkiyātdan ve hem de gençliğe ihtirāmdan tebrīd ve tebʿīd uğraşıyor. Tenkīdātımız bu fiʾe hakkındadır. ʿOsmānlı şebāb-ı münevverini her türlü haksız isnādāt ve tenkīdātdan tenzīh ederiz. Lakin gençlik maʿnāsına sen ve sūret-i tahrīr-i iʿtibārıyla karışmış bir kısım erbāb-ı kalemi vatan ve milletlerine karşı ihānetle ithāmdan çekinmeyiz. Milletin bugünden iʿtibāren milletin rehberliğine nāmerd olan genç efrādın zāten lakaydı ve meyl-i zevkle meʾlūf olan şehir ve kasaba halkına bāh-nāmeleri hātıra getirecek rezālet-nāmeler yazarak gençliğin nāmını lekelemesi bir tarafdan nefret ve istikrāha diğer tarafdan gençliğin nazar-ı dikkatini celbe şāyāndır.

Henūz iʿdādı tahsīlini ikmāle muvaffak olmamış tenbel harīs ve maʿmāfīh zeki birtakım gençlerin öğrendikleri üç beş kelime Fransızca sāyesinde ʿāmme-i ümmetçe hīçbir ihtiyāç hissedilmeyen mesāʾil-i ʿāleyh ve dīniyyeye dāʾir birtakım saçma sapa eserler gençliğin semere-i mesāʿīsi sıfatıyla ortaya atışları milletin hissiyāt-ı samimiyyesini tezyīf eyleyişleri teʾessürlere müstahak idi.

Şimdi de gençleri başdan çıkaracak kuvve-i milliyyeyi sūzişli ve şāyan teʾemmül ahvāl hakkında tevhīd-i himmet ve hizmet etmekde menʿ edecek bir sürü bayağı hikāyeler meydān-ı tedāvüle atıldı. Bu gibi mülevves āsārın iki şekilde sū-i teʾsīri görülüyor. Evvelā: Gençliğe ve dolayısıyla ruh-ı islām ve milliyet olan usūl-ı celīl müşevverete ʿāmme-i milleti gücendiriyor sāniyen ahlāk-ı ʿumūmiyyeyi ifsād eyliyor.

Bir vatandaşın fuhuşhānelerin müşterisini çoğaldacak eser yazması diğer bir vatandaşın böyle bir eseri okuyup eğlenebilecek kadar zavallı vatanın derd ve elemine bīgāne kalması milliyet nāmına kan ağlanacak hallerdendir.

Kırk paralık ekmek çalanı habis ve teʾdīb eden kānūn ʿacabā şübbān ve gāfilān ümmetin vakit ve hamiyetini çalanlara karşı bir cezā veremez mi?

ʿAcabā hayāt-ı māddiyyeye muhāfaza ile mükellef olan kānūn ve hükūmet hayāt-ı maʿneviyyeyi muhāfaza edemez mi?

Rus ve Bulgar gençleri mensūb oldukları milleti irşād için değil ikbāl ve saʿādetlerini hattā hürriyet ve hayātlarını fedā etmekde iken her milletden ziyāde muhtāç himmet ve hizmet olan bu milletin baʿzı gençleri sefālet ve cehālet dellāllığı etmekden hayā etmiyorlar.

Şu satırları enzār-ı kāriʾīne ʿarza vesīle olan mektūbu zeylen derç ediyoruz. Bu mektūb bir enīn millidir. Bu istirhāmāta ʿatıf-ı nazar-ı ehemmiyyet etmesini zimāmdārān umurdan niyāz eyleriz.

Şehbenderzāde Filibeli

Ahmed Hilmi

 

PDF’si:

10.1.-günlük hikmet – 6 eylül 1327 – 21 eylül efrenci sene 1911-min

LATİN ALFABESİNE AKTARAN:

MUSTAFA ÇAĞLAR & EROL TURUNÇ

Not:Bu metnin seçiminde ve latin alfabesine aktarılmasında emeği geçen değerli hocamız Yard.Doç.Dr. Ahmet KOÇAK’a teşekkür ederiz.

KAYNAKÇA:

10.1.-günlük hikmet – 6 eylül 1327 – 21 eylül efrenci sene 1911

Leave A Reply