Garīb Müslümānlığa İndirilen Darbeler – ”Müslümān Vakıfları Zabt Olunuyor, Cāmiʿlerin Kapanmak Tehlikesi!” | İlim ve Medeniyet

Garīb Müslümānlığa İndirilen Darbeler

Müslümān Vakıfları Zabt Olunuyor, Cāmiʿlerin Kapanmak Tehlikesi!

Tevhīd-i efkār-ı refikimizde Bulgaristandan yazılılan mektūbdan:

‘’Ne garībdir, ki çiftçilerin anormal idaresinden bahisle iktidar mevkiʿine hak ve ʿadāleti temsīl etmek gayesiyle geçen profesörler hükūmeti, bütün bu buhrān ve tezebzüb devrelerinde şu garīb müslümānlığa indirilecek darbeleri ihmāl etmek vazife nāşināslığında bulunmadı.

Sākıt hükūmet zamānında müslümān mekteblerine verilen üç milyon levak iʿāneyi bir kalemde bütçe hārici yapan ve müdhiş protestonlarımız netīcesinde bir milyon (200) bin leva veren hükūmet bundan māʿadā müslümān mekteblerine verilen tarlaları da haritadan çizmeği unutmamış ve bunu yaparken, çiftçi hükūmeti zamānında ihzār edilen (mesken komisyonu) kānūn-ı lāyihesinin ikinci maddesinin bize taʿalluk eden zeylini tayy etmek kadir şinaslığında (!) bulunmuşdur. Lāyihe-i kānūniyye mūcibince memleketdeki buhrānı gidermek için mesken komisyonu her istediği bināya hükūmet nāmına vazʿ-ı yed edecekdir. İkinci maddenin zeyli ise ‘’Evkāf-ı islāmiyye ʿakāreti mebānī-i hayriyyeden olduğundan komisyon mukarrerātından müstesnādır.’’ İdi.

Bu fıkrayı milli edenlerin doğrudan doğruya mekteblerimize ve cāmiʿlerimize olan kasıdları tebārüz ediyoruz. Çünkü ancak evkāfımız sāyidesindedir, ki mekteblerimizi açabiliyor ve yavrularımıza milli ve dīni bir mefkūre, bir terbiye vermeğe çalışıyor ve ancak yine bu sāyededir, ki günün beş vaktinde öksüz minārelerimizden (es-salāt) yükselebiliyor. . Buna rağmen, memleketimizin birçok kasaba ve köylerinde aylardan beri maʿāş yüzü görmeyen mümillerimiz var. Bugün parasızlık yüzünden birçok yerde kapanan zavallı mekteblerimizin o acıklı hāllerine, yarın, semāvāta beyāz, yarın ve ilāhī gölgeler gibi yükselen garīb ve öksüz minārelerimizin son (es-salāt)’ı fātiha okursa, ne yazık!..

PDF’si:

Garīb Müslümānlığa İndirilen Darbeler

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

MUSTAFA ÇAĞLAR & EROL TURUNÇ

KAYNAKÇA:

(İSAM tarafından halka açılan “Osmanlıca Makaleler VT” den metnin PDF’si temin edilmiştir.)

Garip Müslümanlığa İndirilen Darbeler: Müslüman Vakıfları Zapt Olunuyor, Camilerin Kapanmak Tehlikesi!

.– İstanbul: Eşref Edib, 1 Mayıs 1340.

Sebilü’r-Reşad [Sırat-ı Müstakim]

cilt: XXIV, sayı: 599, sayfa: 16

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul