Bosnalı S̱ābit Mesnevī Okumaları-2

0

Vezin: feʿilātün  feʿilātün  feʿūlün

(fāʿilātün)             (faʿlün)

26

Döndürüp ḳalbini bir nerm ilige

Saña münḳād ėdeyüm ….. …..

 

Germ ėdüp anı bu ḫāb-ı ḫar-gūş

Varup it uyḫusına oldı ḫāmūş

 

Düşünüp ḫīleye çün bu bīmār

Baḥr-ı efgāle dalardı her bār

 

Boynuna ehl-i fiten borç ḳomaz

Ṣu uyur ḥāṣılı düşman uyumaz

 

Gitdi bir gün o ? ʿişve-perest

Baġ seyrine erile ser-mest

 

Maṭarasını alup boḫcı murād

Yemege içmege olmış muʿtād

 

Müteheyyī olup ʿişret demine

Gitdiler ṭonludla ʿālemine

 

İşidüp ḫāc-ı fesād bu ḫaberi

Ḥāżır oldı o daḫı muḫtaṣarı

 

Ḥīle destārcasına tāzeledi

Cāme-i fitne-i endāzeldi

 

Şeyṭanet ḫarcını iḥżār ėtdi

Dūş telbisini sebük-bār ėtdi

 

Zenni şekline ḳoyup söz ebesin

Baġladı ḳarnına bir yaġ debesin

 

Gebe ʿavrat gibi ol merd-i pelīd

Şişürüp ḳarnını ėtdi taḳlīd

 

Şöyle bir ṭarz ile beñzetdi giydi

Farḳı ḥani ? gibi müşkil idi

 

Ḳoyup ol ṣūrete bu masḫara

Giydi bunlar daḫı ṭonlu dere

 

Meger ol nekbeti bīgāne

Baġ ḳomşusı imiş cānāne

 

Geçüp ol ġūl-ı beyāyān-ı belā

ʿĀlem eylerken erile tenhā

 

Uydurup seyr-i zeni bed-ḫūyı

Ḳoncolos yapulı bir caduyı

 

Seyr ėdüp bunları şevherle nigār

Dėdiler vażʿi ḳarīb olmaḳ vār

 

Ḳarnı burnunda ne zaḥmetle yürür

Gösteriş ortaya varmaz doġurur

 

Eger erkek de çıḳarsa evlād

Yine mi iş çıḳarur ḥāce fesād

 

İki sāʿat ḳadar ėtdükde mürūr

Gördiler yine fesād ėtdi ẓuhūr

 

Çehre-i efgār melūl ġam-nāk

Şeyḫ-i kāẕib çeşm-i nem-nāk

 

Bir telāşile gelür girye meʾāb

Gözi dönmiş çü ḥabāb-ı girdāb

 

Çeşme āsā aḳıdup eşk-i melāl

Dėdigüm başuma geldi bir ḥāl

 

Ehliñ ḥāli dīger gün oldı

Derd-i zihden cigeri ḫūn oldı

 

Vażʿ-ı ḥaml ėtdi taḳāżā gebedür

Kimse yoḳ lāzım olansa ebedür

 

Ṭaşralıḳdur ne muʿayyen ne ẓahīr

Şehre varmaḳsa bu dem emr-i ʿasīr

 

ʿAḳluma geldi sī-rengi böyledür

Ebelük kārına hem ḳābiledür

 

Luṭf ėdüp āteşüm iṭfā eyle

Ḳomşuluḳ resmini icrā eyle

 

Söyle ḫatunuña varsun bārī

Görsün ol bīkes ġam ḫwārı

 

Elini ḫalḳ sebeblüdür dir

Böyle aḥvāle ḥuṣūṣa birebir

 

Ermeni aldanup ol dollāba

Düşdi gerdel gibi bir girdāba

 

Çıḳup elden resen-i ferhengi

Boyladı ḳūçe-i nīrengi

 

PDF’si:

Bosnalı Sabit 26

 

LATİN ALFABESİNE AKTARAN:

MUSTAFA ÇAĞLAR & EROL TURUNÇ

 

Not:Bu metnin seçiminde emeği geçen ve yardımlarını esirgemeyen değerli hocamız Doç.Dr. Müjgan ÇAKIR’a teşekkür ederiz.

Leave A Reply